7freuds. /ˈsɛv.ən ˈfrɔɪ.dz/ to serwis, który podejmuje tematy związane z psychologią, psychoterapią i innymi formami pomocy psychologicznej oraz naukami pokrewnymi. Dokładamy starań, by było to miejsce gdzie znajdziesz rzetelne informacje, ciekawe artykuły a także, jeśli poszukujesz wsparcia, przedstawiamy ofertę zespołu psychoterapeutów i psychologów z Wrocławia. Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową.

    na skróty:

Najnowsze wiadomości


Najnowsze artykuły

  • Deklaracja o Świadomości z Cambridge Dekla­ra­cja o Świa­do­mo­ści została publicz­nie ogło­szona 7 lipca 2012 roku przez grono naukow­ców, m.in. neu­ro­lo­gów, neu­ro­bio­lo­gów, neu­ro­ana­to­mów, któ­rzy zebrali się na Uni­wer­sy­te­cie Cam­brigde w celu zwe­ry­fi­ko­wa­nia aktu­al­nej wie­dzy na temat neu­ro­lo­gicz­nego pod­łoża naszego świa­do­mego doświad­cze­nia i zwią­za­nych z tym zacho­wań u ludzi i zwie­rząt innych niż czło­wiek (ang. non-​​human animals).
  • Jeśli chcesz skorzystać z psychoterapii – poradnik pacjenta Porad­nik dla osób zain­te­re­so­wa­nych pod­ję­ciem psy­cho­te­ra­pii autor­stwa Zdzi­sławy Pilarz – psy­cho­loga kli­nicz­nego i psy­cho­te­ra­peuty, asy­stenta w Kate­drze i Kli­nice Psy­chia­trii i Psy­cho­te­ra­pii ŚlAM.
  • PICS-​​F: Reakcja rodziny na chorobę bliskiej osoby – badanie Grupa bada­czy z Society of Cri­ti­cal Care Medi­cine zapre­zen­to­wała wyniki meta­ana­lizy wie­lo­ośrod­ko­wej, z któ­rych wynika, że u rodzin osób prze­by­wa­ją­cych na oddzia­łach inten­syw­nej tera­pii wystę­pują objawy takie jak nie­po­kój, cechy ostrej reak­cji na stres (ASD), cechy prze­dłu­żo­nej reak­cji na stres (PTSD), cechy depre­sji oraz nie­swo­iste reak­cje na sytu­ację żałoby. Ukuto nawet nowy ter­min na okre­śle­nie reak­cji rodzin pacjen­tów ...

 

O psychologii na Facebooku:

Facebook Status

7Freuds: psychologia i terapia
30 lipca 2014 at 13:06

Z prof. Zbigniewiem Lwem-Starowiczem rozmawia Paulina Reiter.

"Przekonanie, że ciało powinno być idealne prowadzi do wyszukiwania niedoskonałości - a to pryszcze, a to cellulit. A ciało mamy jedno i niepowtarzalne. Trzeba się z tej wyjątkowości cieszyć i ją podkreślać".

Facebook Picture
Atrakcyjna, czyli jaka

http://www.wysokieobcasy.pl

Przekonanie, że ciało powinno być idealne prowadzi do wyszukiwania niedoskonałości - a to pryszcze, a to cellulit. A ciało mamy jedno i niepowtarzalne. Trzeba się z tej wyjątkowości cieszyć i ją podkreślać. Z prof. Zbigniewiem Lwem-Starowiczem rozmawia Paulina Reiter

7Freuds: psychologia i terapia
30 lipca 2014 at 09:11

"Naj­piękniej­szych chwil w życiu nie zap­la­nujesz. One przyjdą same".
Phil Bosmans

Facebook Picture
33 Pictures Taken At The Right Moment

http://www.boredpanda.com

We Bored Pandas are huge fans of perfectly timed photos that capture perfect (and usually funny or unexpected) moments that come and go with a blink of the eye. The internet is abound with images shared by people who have captured images at just the right moment or from just the right perspective, s…

7Freuds: psychologia i terapia
29 lipca 2014 at 13:23

Za: Akademickie Centrum Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego SWPS.

Jakie interwencje terapeutyczne są najwłaściwsze i kto o tym decyduje ?

" Co powoduje, że terapeuta sięga po dobre (użyteczne) zdania, pozostające w zasięgu jego umysłu?

Na niezawodność i genialne intuicje terapeuty nie można liczyć. Terapeuta, ze swoimi problemami, swoim życiorysem, swoim samopoczuciem w dniu, w którym ma miejsce spotkanie terapeutyczne, ze swoimi teoriami, swoimi hipotezami, swoim przeciwprzeniesieniem, skazany jest na schematyzm i sztywność, albo przypadkowość swojego tekstu skierowanego do osoby zgłaszającej się po pomoc.

Jakie więc rozumienie, która interwencja są w danym momencie optymalne?

Wydaje się, że jedynym kryterium może być tu reakcja klienta. Czy z danych słów skorzysta? Czy uznaje je za użyteczne? Czy słowa wypowiedziane przez terapeutę asymiluje, wprowadza do swojej mapy, czy je odrzuca ( więc 'oporuje' - jak powiedziałby terapeuta pewny swoich racji)?

Skoro instancją decydującą o użyteczności jest klient, to on powinien współdecydować o kierunku rozmowy terapeutycznej. Ponieważ terapeuta nie ma powodu uważać, że dysponuje jedną prawdziwą wersją, powinien przedstawiać swoje różne wersje i tworzyć klimat do tego, by klient wybierał dla siebie wersję użyteczną. W ten sposób informacja zwrotna od klienta staje się głównym drogowskazem terapii."

<S. Chrząstowski, B de Barbaro "Postmodernistyczne inspiracje w psychoterapii">

Facebook Picture
7Freuds: psychologia i terapia
28 lipca 2014 at 11:59

Bardzo ciekawy artykuł o biologicznym podłożu schizofrenii i najnowszych badaniach związanych z tym tematem.

"Niezrozumienie mechanizmów choroby i jej powierzchowna „dziwność” wzbudza niepokój, do tego stopnia, że wokół schizofrenii narósł mit „niebezpiecznego szaleńca”. Obecny stan wiedzy pozwala nam jednak zostawić ten krzywdzący stereotyp daleko w tyle i skupić się na poznaniu mechanizmów choroby oraz pomocy chorym. Sprawa jest niebagatelna, zważywszy, że na schizofrenię cierpi ponad 24 milionów ludzi".

http://neurobigos.wordpress.com/2014/07/26/biologia-schizofrenii/

7Freuds: psychologia i terapia
27 lipca 2014 at 10:10

"...I jeszcze jedno: człowiek, czy to w życiowym kryzysie, czy to w tej prawdziwej, medycznej depresji, nie musi być sam. Istnieją sposoby leczenia, odzyskania zdrowia i radości życia. Należy tylko ujawnić problem, zgłosić się po pomoc. To żaden wstyd, a rozmowa z psychiatrą czy psychoterapeutą, choć może być trudna – nie boli".

Facebook Picture
Temat numeru: Depresja. "Wizyta u psychiatry nie boli"

tygodnik.onet.pl

Justyna Kowalczyk wkroczyła ze swoją opowieścią o chorobie w obszar społecznie przemilczany. Mimo iż depresję ma ponad milion Polaków.participate