7freuds. /ˈsɛv.ən ˈfrɔɪ.dz/ to ser­wis, który podej­muje tematy zwią­zane z psy­cho­lo­gią, psychoterapią i innymi for­mami pomocy psy­cho­lo­gicz­nej oraz naukami pokrew­nymi. Dokła­damy sta­rań, by było to miej­sce gdzie znaj­dziesz rze­telne infor­ma­cje, cie­kawe arty­kuły a także, jeśli poszu­ku­jesz wspar­cia, przed­sta­wiamy ofertę zespołu psy­cho­te­ra­peu­tów i psy­cho­lo­gów z Wro­cła­wia. Zapra­szamy rów­nież do zapo­zna­nia się z naszą ofertą szkoleniową.

    na skróty:

Naj­now­sze wiadomości


Naj­now­sze artykuły

  • Deklaracja o Świadomości z Cambridge Dekla­ra­cja o Świa­do­mo­ści została publicz­nie ogło­szona 7 lipca 2012 roku przez grono naukow­ców, m.in. neu­ro­lo­gów, neu­ro­bio­lo­gów, neu­ro­ana­to­mów, któ­rzy zebrali się na Uni­wer­sy­te­cie Cam­brigde w celu zwe­ry­fi­ko­wa­nia aktu­al­nej wie­dzy na temat neu­ro­lo­gicz­nego pod­łoża naszego świa­do­mego doświad­cze­nia i zwią­za­nych z tym zacho­wań u ludzi i zwie­rząt innych niż czło­wiek (ang. non-​​​​human ani­mals). Czy­taj dalej…
  • Jeśli chcesz skorzystać z psychoterapii – poradnik pacjenta Porad­nik dla osób zain­te­re­so­wa­nych pod­ję­ciem psy­cho­te­ra­pii autor­stwa Zdzi­sławy Pilarz – psy­cho­loga kli­nicz­nego i psy­cho­te­ra­peuty, asy­stenta w Kate­drze i Kli­nice Psy­chia­trii i Psy­cho­te­ra­pii ŚlAM. Czy­taj dalej…
  • PICS-​​F: Reakcja rodziny na chorobę bliskiej osoby – badanie Grupa bada­czy z Society of Cri­ti­cal Care Medi­cine zapre­zen­to­wała wyniki meta­ana­lizy wie­lo­ośrod­ko­wej, z któ­rych wynika, że u rodzin osób prze­by­wa­ją­cych na oddzia­łach inten­syw­nej tera­pii wystę­pują objawy takie jak nie­po­kój, cechy ostrej reak­cji na stres (ASD), cechy prze­dłu­żo­nej reak­cji na stres (PTSD), cechy depre­sji oraz nie­swo­iste reak­cje na sytu­ację żałoby. Ukuto nawet nowy ter­min na okre­śle­nie reak­cji rodzin pacjentów …

 

O psy­cho­lo­gii na Facebooku:

Face­book Status

OAu­thE­xcep­tion: Error vali­da­ting access token: Ses­sion has expi­red on Fri­day, 08-​​Aug-​​14 14:34:02 PDT. The cur­rent time is Mon­day, 21-​​Aug-​​17 13:46:03 PDT.


trademarks