7freuds. /ˈsɛv.ən ˈfrɔɪ.dz/ to serwis, który podejmuje tematy związane z psychologią, psychoterapią i innymi formami pomocy psychologicznej oraz naukami pokrewnymi. Dokładamy starań, by było to miejsce gdzie znajdziesz rzetelne informacje, ciekawe artykuły a także, jeśli poszukujesz wsparcia, przedstawiamy ofertę zespołu psychoterapeutów i psychologów z Wrocławia. Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową.

    na skróty:

Najnowsze wiadomości


Najnowsze artykuły

  • Deklaracja o Świadomości z Cambridge Dekla­ra­cja o Świa­do­mo­ści została publicz­nie ogło­szona 7 lipca 2012 roku przez grono naukow­ców, m.in. neu­ro­lo­gów, neu­ro­bio­lo­gów, neu­ro­ana­to­mów, któ­rzy zebrali się na Uni­wer­sy­te­cie Cam­brigde w celu zwe­ry­fi­ko­wa­nia aktu­al­nej wie­dzy na temat neu­ro­lo­gicz­nego pod­łoża naszego świa­do­mego doświad­cze­nia i zwią­za­nych z tym zacho­wań u ludzi i zwie­rząt innych niż czło­wiek (ang. non-​​human animals).
  • Jeśli chcesz skorzystać z psychoterapii – poradnik pacjenta Porad­nik dla osób zain­te­re­so­wa­nych pod­ję­ciem psy­cho­te­ra­pii autor­stwa Zdzi­sławy Pilarz – psy­cho­loga kli­nicz­nego i psy­cho­te­ra­peuty, asy­stenta w Kate­drze i Kli­nice Psy­chia­trii i Psy­cho­te­ra­pii ŚlAM.
  • PICS-​​F: Reakcja rodziny na chorobę bliskiej osoby – badanie Grupa bada­czy z Society of Cri­ti­cal Care Medi­cine zapre­zen­to­wała wyniki meta­ana­lizy wie­lo­ośrod­ko­wej, z któ­rych wynika, że u rodzin osób prze­by­wa­ją­cych na oddzia­łach inten­syw­nej tera­pii wystę­pują objawy takie jak nie­po­kój, cechy ostrej reak­cji na stres (ASD), cechy prze­dłu­żo­nej reak­cji na stres (PTSD), cechy depre­sji oraz nie­swo­iste reak­cje na sytu­ację żałoby. Ukuto nawet nowy ter­min na okre­śle­nie reak­cji rodzin pacjen­tów ...

 

O psychologii na Facebooku:

Facebook Status

7Freuds: psychologia i terapia
18 lipca 2014 at 11:54

"Wszyscy dysponujemy jednakową ilością czasu, nie wszyscy jednak potrafimy w sposób efektywny zarządzać swoim czasem i organizacją planu dnia. Oto 7 wskazówek, jak zaoszczędzić kilka cennych chwil. Być może już jutro nie będziesz musiał rezygnować z długiego spaceru z psem, porannego joggingu, wspólnego posiłku czy autentycznej rozmowy z bliskimi?...".

Facebook Picture
7 RZECZY, KTÓRE MOŻESZ ZROBIĆ, ABY ZYSKAĆ CENNY CZAS | Tu i Teraz magazyn psychologiczny

magazyntuiteraz.pl

Wszystko wymaga czasu. Potrzebuje go dziecko, aby dojrzeć i ptak, aby opanować sztukę latania. Czas musi upłynąć, aby kwiaty mogły rozkwitnąć, a drzewa obrastać w liście. I człowiek potrzebuje czasu, aby coś zrozumieć, coś zaakceptować, zmienić, postawić kolejny krok na drodze, którą obrał. I ja i T…

7Freuds: psychologia i terapia
18 lipca 2014 at 11:35

7Freuds: psychologia i terapia udostępnił(a) zdjęcie użytkownika ScienceAlert.

Łzy.

Facebook Picture
Zdjęcia na osi czasu

These black and white landscapes are tears of grief, laughter, onion and change. All tears have a different chemical makeup, some even contain substances released only when the body is under stress.

Read more:http://bit.ly/1jrFcYj via Smithsonian

Images: Rose-Lynn Fisher

Autor:: ScienceAlert

7Freuds: psychologia i terapia
15 lipca 2014 at 18:32

"Są tacy, którzy szukają ekscytacji, i polega to na zdradzie. Nie będzie zdrady - nie będzie ekscytacji. Dlatego nie szukają w związku. 100 proc. świata można mieć tylko w pierwszym roku życia, kiedy to niemowlę dostaje wszystko, czego potrzebuje. W dorosłym życiu nie da się mieć wszystkiego. Można dostać 60-70 proc. Przez całe dorastanie, a potem dorosłe życie uczymy się, że nie każda nasza zachcianka będzie zaspokojona. I ludzie różnie się z tym godzą...".

Facebook Picture
Zdrada. Zjeść ciastko i mieć ciastko

http://www.wysokieobcasy.pl

Z Bartoszem Zalewskim, psychologiem i psychoterapeutą, rozmawia Iza Michalewicz

7Freuds: psychologia i terapia
13 lipca 2014 at 13:11

Za LP:

"...jestem coraz bardziej przekonany, że jest tyle prawd, ile ludzi i spieranie się o to, czyja z tych prawd [kto ma rację] to jest taka próba totalizacji świata, zdobywania władzy przez jedną prawdę, co jest zawsze zubożeniem (...)".

Facebook Picture
Rozmowa z dr Andrzejem Wiśniewskim

Dr Andrzej Wiśniewski z Laboratorium Psychoedukacji opowiada o zawodzie psychoterapeuty.

7Freuds: psychologia i terapia
13 lipca 2014 at 12:59

Dzisiaj, TVP Kultura. Polecamy!

Facebook Picture
„Para na życie” - Telewizja Polska SA

http://www.tvp.pl

„Para na życie” Zabawny film drogi Sama Mendesa, nagrodzonego Oscarem za reżyserię głośnego „American Beauty”.terms
site-map