Informacje

Ser­wis 7freuds​.com jest przed­się­wzię­ciem hob­by­stycz­nym, pro­wa­dzo­nym przez zain­te­re­so­wane psy­cho­lo­gią i psy­cho­te­ra­pią osoby. Chęt­nych do umiesz­cza­nia tek­stów zapra­szamy do współracy!

Poza arty­ku­łami i wia­do­mo­ściami można tu zna­leźć rów­nież tre­ści mul­ti­me­dialne, a także infor­ma­cje kon­tak­towe doty­czące autorów.

Sta­tus

Ser­wis ma sta­tus wyda­nia testo­wego (beta), to zna­czy, że jest dopiero w trak­cie two­rze­nia. Usługa może chwi­lami nie funk­cjo­no­wać lub może dzia­łać nie­po­praw­nie. Sta­ramy się prze­pro­wa­dzać ważne ope­ra­cje w póź­nych godzi­nach noc­nych, aby nie było to uciąż­liwe dla oglądających.

Umiej­sco­wie­nie

Ser­wis 7freuds​.com two­rzony jest z myślą o odbior­cach posłu­gu­ją­cych się języ­kiem pol­skim, lecz zlo­ka­li­zo­wany jest poza tery­to­rium Rze­czy­po­spo­li­tej Polskiej.

Nazwa i logotyp

Nazwa 7freuds i znak gra­ficzny należą do Joanny Fal­kow­skiej i Karo­liny Paw­lik. Tre­ści w ser­wi­sie są objęte pra­wem autor­skim z zastrze­że­niem wszyst­kich praw autor­skich, z wyłą­cze­niem mate­ria­łów wyraź­nie ozna­czo­nych odpo­wied­nią notą licencyjną.

Prawa autor­skie

Wła­ści­cie­lami autor­skich praw oso­bi­stych umiesz­cza­nych w ser­wi­sie 7freuds​.com są auto­rzy mate­ria­łów. Umiesz­cza­jąc wła­sny tekst na stro­nach ser­wisu 7freuds​.com autor zobo­wią­zany jest prze­nieść autor­skie prawa mająt­kowe na osoby, do któ­rych należy nazwa 7freuds, udzie­la­jąc dar­mo­wej, wyłącz­nej lub nie­wy­łącz­nej licen­cji, która nie będzie ogra­ni­czona cza­sowo ani terytorialnie.

Autor umiesz­cza­jący mate­riał w ser­wi­sie 7freuds​.com oświad­cza, że ma pełne prawo do dys­po­no­wa­nia utwo­rem i że rezy­gnuje ze wszel­kich przy­szłych rosz­czeń w przy­padku nie­do­peł­nie­nia obo­wiązku prze­nie­sie­nia wspo­mnia­nych praw.

Opcjo­nal­nie moż­liwe jest odpłatne prze­nie­sie­nie autor­skich praw mająt­ko­wych w odnie­sie­niu do umiesz­cza­nych mate­ria­łów – w takiej sytu­acji pro­simy o wcze­śniej­szy kon­takt i zapre­zen­to­wa­nie oferty w celu usta­le­nia stawki.

 about