Część pacjentów w stanie wegetatywnym ma zachowaną świadomość

Joanna Falkowska
22 listopada 2011

Na stro­nach CBC­news uka­zał się cie­kawy arty­kuł, w któ­rym przed­sta­wione zostały wyniki naukow­ców mówiące o tym, że część pacjen­tów w sta­nie wege­ta­tyw­nym ma zacho­waną świadomość.

Dr Adrian Owem, bry­tyj­ski neu­ro­log z uni­wer­sy­tetu Onta­rio i opie­kun bada­nia, mówi:

Stan wege­ta­tywny jest czę­sto okre­ślany jako stan czu­wa­nia bez świa­do­mo­ści, a to dla­tego, że pacjenci otwie­rają oczy, wodzą wzro­kiem jed­nak z pew­no­ścią nic nie wska­zuje na to, iż są świa­domi. Nie uzy­skamy od nich jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzi, nie jeste­śmy w sta­nie przy­cią­gnąć ich uwagi.

Opis bada­nia i wyniki

Przy pomocy elek­tro­en­ce­fa­lo­grafu (EEG) prze­pro­wa­dzono bada­nie wśród 16 pacjen­tów, w prze­dziale wie­ko­wym 29–45 lat, któ­rych zdia­gno­zo­wano jako osoby w sta­nie wege­ta­tyw­nym w wyniku dozna­nego urazu mózgu. Jeden z pacjen­tów nie reago­wał na bodźce oto­cze­nia w żaden spo­sób przez pra­wie 2 lata.

Po pod­łą­cze­niu pacjenta do apa­ratu został on popro­szony o wyobra­że­nie sobie, że zaci­ska prawą rękę w pięść a następ­nie poru­sza pal­cami stóp. W tym cza­sie EEG reje­stro­wało sygnały elek­tryczne pły­nące z mózgu po każ­dym pole­ce­niu. Iden­tyczne bada­nie prze­pro­wa­dzono na 12 zdro­wych osobach.

Trzech pacjen­tów w sta­nie wege­ta­tyw­nym (co sta­nowi pra­wie 20% grupy bada­nej) miało podobny wynik EEG jak osoby zdrowe z grupy kon­tro­l­nej: te same obszary kory przed­czo­ło­wej, znaj­du­jące się u szczytu mózgu uak­tyw­niały się po otrzy­ma­niu oby­dwu poleceń.

Pacjenci byli w sta­nie wyko­nać pole­ce­nia pomimo tego, że patrząc na zewnętrzne wskaź­niki byli zupeł­nie nieświadomi.

Wnio­ski

Od 2006 roku, kiedy opu­bli­ko­wano pierw­sze bada­nia z uży­ciem MRI pacjen­tów w sta­nie wege­ta­tyw­nym, wiele rodzin pra­gnie dowie­dzieć się, czy ich bli­scy, któ­rzy pozo­stają w sta­nie wege­ta­tyw­nym, są świa­domi i czy moż­liwe jest nawią­za­nie z nimi kon­taktu. Zespół pra­cuje nad tech­nicz­nym udo­sko­na­le­niami tak, aby uzy­skane w trak­cie bada­nia wyniki poja­wiały się natych­mia­stowo, co umoż­li­wi­łoby kon­takt z badaną osobą. Dzięki uży­ciu EEG można rów­nież uzy­skać od pacjenta infor­ma­cje o doświad­cza­niu bólu.

Owen pod­su­mo­wuje:

To jest wyzwa­nie na naj­bliż­szą przy­szłość, aby dowie­dzieć się, jak możemy przy­śpie­szyć ten pro­ces […] Wła­ści­wie dopiero wtedy uzy­skamy moż­li­wość roz­mowy w cza­sie rze­czy­wi­stym z pacjen­tami pozo­sta­ją­cymi w sta­nie wegetatywnym.

Bada­nia Owena i zespołu naukow­ców z Wiel­kiej Bry­ta­nii oraz Bel­gii można obej­rzeć online na stro­nach ser­wisu The Lancet.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych komunikatach, artykułach i wydarzeniach ze świata psychologii i psychoterapii, zaprenumeruj nasz newsletter.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarz

Możesz użyć następujących znaczników HTML i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
 
Aby dodać komentarz, użyj poniższego formularza i przepisz wyrazy z obrazka: