„Pochwała niepokory” – zapowiedź

7freuds
22 listopada 2011

7 grud­nia nakła­dem Wydaw­nic­twa Demart ukaże się opra­co­wa­nie zbio­rowe zaty­tu­ło­wane „Pochwała niepokory”.

W książce znaj­dziemy 12 inte­re­su­ją­cych ese­jów bio­gra­ficz­nych postaci pol­skiej histo­rii XIXXX w., m.in. Ste­fan Kisie­lew­ski, Wacław Sie­ro­szow­ski, o. Joachim Badeni, Marek Kotań­ski czy Jacek Kuroń.

Boha­te­ro­wie repre­zen­to­wali różne dzie­dziny aktyw­no­ści, od dzia­łal­no­ści lite­rac­kiej czy poli­tycz­nej, po zaan­ga­żo­wa­nie spo­łeczne i eko­lo­gię. To co ich łączyło to non­korf­mizm, myśle­nie wbrew obo­wią­zuj­cym sche­ma­tom i regu­łom, dzia­ła­nie pod prąd.

Książka poka­zuje ich jako barwne oso­bo­wo­ści i ludzi, któ­rzy czer­pali z życia gar­ściami. Brzmi obie­cu­jąco, cze­kamy na uka­za­nie się książki i zapra­szamy do lektury.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych komunikatach, artykułach i wydarzeniach ze świata psychologii i psychoterapii, zaprenumeruj nasz newsletter.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarz

Możesz użyć następujących znaczników HTML i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
 
Aby dodać komentarz, użyj poniższego formularza i przepisz wyrazy z obrazka:

 
international
research