Kalendarz Stowarzyszenia Przebudzeni

7freuds
3 stycznia 2012

Kalendarz Przebudzonych na rok 2012

Sto­wa­rzy­sze­nie Prze­bu­dzeni, z któ­rym mamy przy­jem­ność od czasu do czasu współ­pra­co­wać, orga­ni­zuje coroczną akcję zbie­ra­nia środ­ków na bie­żącą dzia­łal­ność. Opie­ku­nem pro­gramu jest Mag­da­lena Wro­necka — mniszka bud­dyj­ska san­ghi Kan­zeon, która od 2004 roku pro­wa­dzi grupę w wię­zie­niu we Wrocławiu.

W tym roku, poza celem ogól­nym, orga­ni­za­cja zbiera pie­nią­dze na tym­cza­sowe wyna­ję­cie pokoju dla jed­nego z prak­ty­ku­ją­cych, który nie­ba­wem wyj­dzie na wol­ność. Dla kogoś opusz­cza­ją­cego zakład karny, zmiana oto­cze­nia może być dez­orien­tu­ją­cym doświad­cze­niem, które jest w sta­nie uak­tyw­nić dawno zako­rze­nione nawyki. Aby do tego nie dopu­ścić sto­wa­rzy­sze­nie chce zor­ga­ni­zo­wać lokum do czasu otrzy­ma­nia przez wspo­mnianą osobę wspar­cia ze strony państwa.

Dla dar­czyń­ców prze­wi­dziano upo­minki w postaci kalen­da­rzy na rok 2012. Na ich kar­tach umiesz­czone zostały wypo­wie­dzi medy­tu­ją­cych więź­niów, ozdo­bione foto­gra­fiami japoń­skiego klasz­toru zen, w któ­rym przez kilka mie­sięcy tego roku prze­by­wała zało­ży­cielka Przebudzonych.

Wię­cej infor­ma­cji można zna­leźć w komunikacie stowarzyszenia.

 

Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Poland Powyż­szy mate­riał jest roz­po­wszech­niany zgod­nie z warun­kami licen­cji
Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Poland.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych komunikatach, artykułach i wydarzeniach ze świata psychologii i psychoterapii, zaprenumeruj nasz newsletter.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarz

Możesz użyć następujących znaczników HTML i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
 
Aby dodać komentarz, użyj poniższego formularza i przepisz wyrazy z obrazka:

 
store
rss