„Psychoterapia po ludzku” – e-​​book o psychoterapii

Joanna Falkowska
19 stycznia 2012, kategoria: Psychoterapia

Dzi­siaj, 19 stycz­nia, uka­zał się bez­płat­nie dys­try­bu­owany e-​​book „Psy­cho­te­ra­pia po ludzku” wro­cław­skiego Sto­wa­rzy­sze­nia Intro. Jest to prak­tyczny prze­wod­nik dla osób zain­te­re­so­wa­nych psy­cho­te­ra­pią, który w przy­stępny i rze­czowy spo­sób pro­wa­dzi czy­tel­nika przez formy pomocy psy­cho­lo­gicz­nej, rodzaje psy­cho­te­ra­pii, a także uka­zuje to, co z tera­pią jest zwią­zane – osobę psy­cho­te­ra­peuty oraz bar­dzo istotną kwe­stię sze­roko poję­tych gra­nic w kon­tak­cie psy­cho­te­ra­peu­tycz­nym. Prze­czy­tamy też wywiady z 8 tera­peu­tami, któ­rzy repre­zen­tują 8 róż­nych podejść w psychoterapii.

Autorki porad­nika we wpro­wa­dze­niu piszą:

Psychoterapia wzbu­dza różne emo­cje, nie­kiedy skrajne: od zachwytu po potę­pie­nie, od cynicz­nej nie­wiary po nadzieję w magiczną moc. Zda­jemy sobie sprawę, że za więk­szo­ścią emo­cji stoi po pro­stu brak wie­dzy i spo­łeczne fał­szywe wyobra­że­nia. Psy­cho­te­ra­peuci rzadko opo­wia­dają o tera­pii, a fil­mowcy nader czę­sto two­rzą jej obraz mający nie­wiele wspól­nego z rze­czy­wi­sto­ścią. Krok w psy­cho­te­ra­pię nie jest kro­kiem łatwym i jeśli się na niego zde­cy­du­jesz, to natu­ralny spo­sób wej­dziesz do gabi­netu tera­peuty pod jedną ręką z Lękiem, a pod drugą – z Odwagą. Czy­tel­niku, nie chcemy  Ci ode­brać  żad­nego z tych uczuć. Chcemy jedy­nie oświe­tlić Ci drogę, gdy będziesz wybie­rał wła­ściwe drzwi.

Zobacz także

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych komunikatach, artykułach i wydarzeniach ze świata psychologii i psychoterapii, zaprenumeruj nasz newsletter.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarz

Możesz użyć następujących znaczników HTML i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
 
Aby dodać komentarz, użyj poniższego formularza i przepisz wyrazy z obrazka:

 
rss
support