Najbardziej relaksująca melodia

Joanna Falkowska
31 stycznia 2012, kategoria: Kultura i sztuka, Ogólne

Zdjęcie dziewczyny słuchającej muzyki

Zespół muzy­ko­te­ra­peu­tów oraz grupa muzy­ków z Mar­coni Union z Man­che­steru stwo­rzyli naj­bar­dziej relak­su­jącą melo­dię zaty­tu­ło­waną Nie­waż­kość (ang. weigh­tless). Odtwa­rza­jąc utwór czter­dzie­stu kobie­tom oka­zało się, że ma on bar­dziej relak­su­jący wpływ niż pio­senki Enyi, Mozarta czy grupy Coldplay.

Oddzia­ły­wa­nie Nie­waż­ko­ści polega na zasto­so­wa­niu okre­ślo­nych ryt­mów, dźwię­ków, czę­sto­tli­wo­ści i inter­wa­łów, aby wpro­wa­dzić słu­cha­cza w stan relaksu. Cią­gły rytm, 60 ude­rzeń na minutę, spra­wia, że fale mózgowe oraz tempo pracy serca syn­chro­ni­zują się z ryt­mem melo­dii. Leżące u pod­staw niskie tony basu wywo­łują stan relaksu, a świsz­czący dźwięk o trans­owym zabar­wie­niu zabiera słu­cha­cza w jesz­cze głęb­szy stan spokoju.

Dr David Lewis, jeden z wio­dą­cych spe­cja­li­stów w Wiel­kiej Bry­ta­nii zaj­mu­ją­cych się stre­sem, mówi:

Nie­waż­kość wywo­łała naj­więk­sze roz­luź­nie­nie – moc­niej­sze niż jaki­kol­wiek inny utwór muzyczny do tej pory sto­so­wany w bada­niach. Bada­nia obra­zo­wa­nia mózgu poka­zały, że oddzia­łuje na bar­dzo głę­bo­kie poziomy mózgu, pobu­dza­jąc nie tylko rejony odpo­wie­dzialne za prze­twa­rza­nie dźwię­ków, ale wpływa także na obszary zwią­zane z odczu­wa­niem emocji.

Oddzia­ły­wa­nie Nie­waż­ko­ści ma według bada­czy bar­dziej relak­su­jący wpływ na nasz orga­nizm niż masaż, spa­cer czy fili­żanka her­baty. Na tyle odprę­ża­jący, że odra­dza się słu­cha­nia utworu pod­czas pro­wa­dze­nia samochodu.

Relak­sa­cyjny wpływ „Nie­waż­ko­ści” można spraw­dzić samemu odwie­dza­jąc ser­wis SoundCloud.

Zobacz także

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych komunikatach, artykułach i wydarzeniach ze świata psychologii i psychoterapii, zaprenumeruj nasz newsletter.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarz

Możesz użyć następujących znaczników HTML i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
 
Aby dodać komentarz, użyj poniższego formularza i przepisz wyrazy z obrazka:

 
forum
conditions