PsychoCamp – spotkania we Wrocławiu

7freuds
25 lipca 2012, kategoria: Ogólne, Społeczeństwo

PsychoCamp Logo

Uru­cha­miamy ini­cja­tywę otwar­tych spo­tkań pane­lo­wych, w któ­rych każdy może uczest­ni­czyć. Zapra­szamy wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych psy­cho­lo­gią, psy­cho­te­ra­pią, neu­ro­nauką i zagad­nie­niami pokrewnymi.

Pro­jekt PsychoCamp ma otwarty cha­rak­ter – każdy może przyjść i posłu­chać, dodać coś od sie­bie, wystą­pić. Zaj­mu­jemy się róż­no­ra­kimi tema­tami, od stricte psy­cho­lo­gicz­nych czy zwią­za­nych z psy­cho­te­ra­pią, po bar­dziej ogólne. Zawsze znaj­dzie się czas na dys­ku­sje z pogra­ni­cza neu­rop­sy­cho­lo­gii i filo­zo­fii, a także na towa­rzy­skie inte­rak­cje i wymianę kontaktów.

Idea cyklicz­nych spo­tkań ludzi zain­te­re­so­wa­nych pewną dzie­dziną wie­dzy pocho­dzi ze śro­do­wisk aka­de­mic­kich i nauko­wych, zaś ich celem jest stwo­rze­nie warun­ków do swo­bod­nej dys­ku­sji, któ­rej uczest­nicy będą mogli wza­jem­nie uczyć się od siebie.

Zapra­szamy do odwie­dze­nia inter­ne­to­wej witryny Psy­cho­Campu i bliż­szego zapo­zna­nia się z ini­cja­tywą. Warto też udać się na jedno ze spo­tkań i spraw­dzić na wła­snej skó­rze, jak przed­sta­wione idee reali­zują się w prak­tyce. Do zobaczenia!

Zobacz także

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych komunikatach, artykułach i wydarzeniach ze świata psychologii i psychoterapii, zaprenumeruj nasz newsletter.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarz

Możesz użyć następujących znaczników HTML i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
 
Aby dodać komentarz, użyj poniższego formularza i przepisz wyrazy z obrazka:

 
rss