Coaching za książkę

Joanna Falkowska
8 września 2013, kategoria: Ogólne

coaching_fish2

Coaching (z ang. coaching, kore­pe­ty­cjetre­no­wa­nie) jest coraz popu­lar­niej­szą metodą pracy z oso­bami, które są zain­te­re­so­wane roz­wo­jem oso­bi­stym oraz pracą nad zmianą w swoim życiu.

Magda Cie­śla, coach w trak­cie szko­le­nia, zapra­sza na indy­wi­du­alne sesje coachin­gowe w ramach pro­jektu „Coaching za książkę”. Spo­tka­nia odby­wają się we Wrocławiu.

Magda o sobie:

Coaching to moja pasja, która powstała z wiary, że nigdy nie jest późno na zmianę we wła­snym życiu. Trzeba tylko chcieć i działać!

Czę­sto sta­wiamy sobie sami ogra­ni­cze­nia, blo­kady, które zako­twi­czają się w nas tak głę­boko, że cza­sem nie­ła­two je samemu dostrzec i poko­nać. Jeśli masz w sobie wolę zmiany, ale czu­jesz, że potrze­bu­jesz kogoś, kto będzie w tym Twoim part­ne­rem to chęt­nie się spotkam!

Ofe­ruję pro­ces coachin­gowy w zamian za wybraną przeze mnie książkę. Sesje mogą odby­wać się oso­bi­ście, przez tele­fon lub Skype’a.

Zapra­szam do kontaktu — Magda Cie­śla — coach w trak­cie akredytacji.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych komunikatach, artykułach i wydarzeniach ze świata psychologii i psychoterapii, zaprenumeruj nasz newsletter.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarz

Możesz użyć następujących znaczników HTML i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
 
Aby dodać komentarz, użyj poniższego formularza i przepisz wyrazy z obrazka:

 
suggest
tools
language