„W windzie z Nancy McWilliams” – relacja i wywiad

7freuds
28 września 2011, kategoria: Media

Zapra­szamy do wysłu­cha­nia pod­ca­stu, w któ­rym znaj­dziemy wywiad z Nancy McWi­liams, prze­pro­wa­dzony pod­czas serii pre­lek­cji i super­wi­zji zor­ga­ni­zo­wa­nych przez Labo­ra­to­rium Psy­cho­edu­ka­cji przy wspar­ciu ze strony Wydaw­nic­twa Harmonia.

Play
Czytaj dalej…

Psychologia i buddyzm, cz. 2 z 2

Magdalena Wronecka, Paweł Wilk
17 lipca 2011, kategoria: Media, Społeczeństwo

W dru­gim odcinku serii „Psy­cho­lo­gia i bud­dyzm” kon­ty­nu­ujemy roz­mowę z Mag­da­leną Wro­necką i dys­ku­tu­jemy o poję­ciach względ­nego i bez­względ­nego szczęścia.

Play
Czytaj dalej…

Psychologia i buddyzm, cz. 1 z 2

Magdalena Wronecka, Paweł Wilk
17 lipca 2011, kategoria: Media, Społeczeństwo

W pierw­szym z dwóch odcin­ków serii „Psy­cho­lo­gia i bud­dyzm” roz­ma­wiamy z Mag­da­leną Wro­necką, mniszką bud­dyj­ską san­ghi Kan­zeon. Dys­ku­tu­jemy o czę­ściach wspól­nych bud­dy­zmu i psy­cho­lo­gii, o inspi­ra­cjach, a także o roli bud­dy­zmu we wspie­ra­niu pro­cesu reso­cja­li­za­cji osób osa­dzo­nych w zakła­dach karnych.

Play
Czytaj dalej…
tour
trademarks