Psychologia i buddyzm, cz. 1 z 2

Magdalena Wronecka, Paweł Wilk
17 lipca 2011, kategoria: Społeczeństwo

[media-​​credit name=„Źródło: prze​bu​dzeni​.org” align=„alignleft” width=„150”]Magdalena Wronecka[/​media-​​credit]

W pierw­szym z dwóch odcin­ków serii „Psy­cho­lo­gia i bud­dyzm” roz­ma­wiamy z Mag­da­leną Wro­necką, mniszką bud­dyj­ską san­ghi Kan­zeon, która nie­mal cały wolny czas poświęca na pracę z więź­niami, któ­rzy chcą prak­ty­ko­wać i w ten spo­sób zmie­nić swe nawyki. Magda jest też zało­ży­cie­lem stowarzyszenia Przebudzeni, które w for­malny spo­sób orga­ni­zuje pomoc dla więź­niów, nie tylko w postaci ducho­wej posługi, ale rów­nież kur­sów języ­ko­wych, zajęć prak­tycz­nych czy mate­rial­nej pomocy.

Dys­ku­tu­jemy o czę­ściach wspól­nych bud­dy­zmu i psy­cho­lo­gii, o inspi­ra­cjach, a także o roli bud­dy­zmu we wspie­ra­niu pro­cesu reso­cja­li­za­cji osób osa­dzo­nych w zakła­dach karnych.

Zobacz także
Play

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych komunikatach, artykułach i wydarzeniach ze świata psychologii i psychoterapii, zaprenumeruj nasz newsletter.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarz

Możesz użyć następujących znaczników HTML i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
 
Aby dodać komentarz, użyj poniższego formularza i przepisz wyrazy z obrazka: