Podcast psychologiczny

podcastPod­cast psy­cho­lo­giczny 7freuds. to pro­wa­dzone w wol­nym stylu nagra­nia dźwię­kowe, w któ­rych przed­sta­wiamy dys­ku­sje i wypo­wie­dzi doty­czące psy­cho­lo­gii i psychoterapii.

W zało­że­niu nie mają być to w pełni pro­fe­sjo­nalne pro­duk­cje, lecz reje­stra­cje gada­tli­wych momen­tów inspi­ro­wa­nych cie­ka­wymi kwe­stiami przed­sta­wia­nymi w przy­stępny do poję­cia i bar­dzo codzienny sposób.

 

Możesz nas słuchać:
guidelines
service