Jeśli chcesz skorzystać z psychoterapii – poradnik pacjenta

7freuds
9 lipca 2012, kategoria: Psychoterapia

Na stro­nie www.psychiatria.pl znaj­dziemy porad­nik dla osób zain­te­re­so­wa­nych pod­ję­ciem psy­cho­te­ra­pii autor­stwa Zdzi­sławy Pilarz – psy­cho­loga kli­nicz­nego i psy­cho­te­ra­peuty, asy­stenta w Kate­drze i Kli­nice Psy­chia­trii i Psy­cho­te­ra­pii ŚlAM.

Autorka pro­po­nuje, aby wywie­sić poniż­sze wska­zówki w poradni, w widocz­nym dla pacjenta miej­scu. Pozwo­li­li­śmy sobie udo­stęp­nić mate­riał na naszych łamach.


1. Pomyśl o tym co Ci dolega, na co, według Cie­bie, chorujesz?

Nie cho­dzi o nazwę cho­roby a raczej o to, co ta cho­roba ozna­cza w Twoim życiu. W czym Cię ogra­ni­cza? Jakich doświad­czasz aktu­al­nie pro­ble­mów? Jakie towa­rzy­szą im dole­gli­wo­ści fizyczne? Jak zmie­niło się Twoje zachowanie?

Decy­zja o pod­ję­ciu psy­cho­te­ra­pii jest decy­zją o pod­ję­ciu lecze­nia. Usu­wa­nie przy­czyn i obja­wów zabu­rzeń uwa­run­ko­wa­nych psy­chicz­nie jest głów­nym i pod­sta­wo­wym jego celem. Upo­rząd­ko­wa­nie wła­snych doświad­czeń uła­twi Ci roz­mowę z tera­peutą a jemu pozwoli szyb­ciej uzy­skać nie­zbędne do zapla­no­wa­nia Two­jej tera­pii informacje.

Jeśli nie czu­jesz się chory, a psy­cho­te­ra­pią inte­re­su­jesz się bo chcesz:

 • popra­wić swoje rela­cje z ludźmi,
 • być bar­dziej efek­tyw­nym w pracy,
 • lepiej wyko­rzy­sty­wać swój poten­cjał intelektualny,
 • nauczyć się radzić sobie ze stre­sem i napięciami,

to pomyśl raczej o jakiejś for­mie psy­chicz­nego tre­ningu np. inter­per­so­nal­nym, aser­tyw­no­ści, szyb­kiego ucze­nia się, relak­sa­cji. Wiele ośrod­ków usług psy­cho­lo­gicz­nych ofe­ruje takie moż­li­wo­ści wła­śnie ludziom zdro­wym. [Psychoterapia jest jak naj­bar­dziej wska­zana rów­nież przy tego typu potrze­bach, nasta­wiona jest wów­czas nie na usu­wa­nie obja­wów, ale na roz­wój, samo­po­zna­nie, ucze­nie się nowych umie­jęt­no­ści radze­nia sobie – przyp. red.]

Jeśli Twoja cho­roba ma pod­łoże soma­tyczne i jest uwa­run­ko­wana orga­nicz­nie (tzn. zależy od fizjo­lo­gii i ana­to­mii) to psy­cho­te­ra­pia będzie mogła ode­grać jedy­nie rolę uzu­peł­nia­jącą w lecze­niu, może wspie­rać cię w radze­niu sobie z cho­robą i jej skut­kami. Lecze­nie pod­sta­wowe będzie nale­żało nadal do leka­rza okre­ślo­nej spe­cja­li­za­cji a nie do psychoterapeuty.

2. Ustal sobie listę wła­snych celów, które chcesz dzięki psy­cho­te­ra­pii osiągnąć.

Przed­sta­wisz ją na pierw­szym spo­tka­niu z tera­peutą. Dzięki temu unik­niesz nie­po­ro­zu­mień i roz­cza­ro­wań. Wspólna dys­ku­sja uła­twi reali­styczne pla­no­wa­nie. Wza­jemna umowa co do celów tera­pii, jej prze­biegu, obo­wią­zu­ją­cych w jej trak­cie zasad, sto­so­wa­nych metod i zobo­wią­zań obu stron (czyli tzw. kontrakt) jest wstę­pem do każ­dej pro­fe­sjo­nal­nej pomocy psychoterapeutycznej.

Kon­trakt nie jest jed­no­ra­zową, nie­od­wra­calną decy­zją. W miarę osią­ga­nych rezul­ta­tów możesz zakoń­czyć tera­pię lub roz­sze­rzyć umowę o inne cele, które poja­wią się już w trak­cie lecze­nia lub będą następ­nymi na liście. W każ­dym momen­cie tera­pii masz wpływ na to co się dzieje i możesz nego­cjo­wać warunki kontraktu.

3. Skon­sul­tuj się ze swoim psy­chia­trą lub leka­rzem pro­wa­dzą­cym jeśli już się leczysz.

Psy­cho­te­ra­pia jest metodą lecze­nia zale­caną jedy­nie wobec nie­któ­rych zabu­rzeń, a nie pana­ceum na wszyst­kie dole­gli­wo­ści. Tu także ist­nieją prze­ciw­wska­za­nia. Sto­so­wa­nie nie­któ­rych form i tech­nik może znacz­nie pogor­szyć stan pacjenta w pew­nych cho­ro­bach psy­chicz­nych. W innych psy­cho­te­ra­pia ma zna­cze­nie jedy­nie wspie­ra­jące i nie może zastą­pić sys­te­ma­tycz­nego zaży­wa­nia leków.

Szczera roz­mowa z leka­rzem uła­twi opty­malne wyko­rzy­sta­nie wszyst­kich dostęp­nych moż­li­wo­ści lecze­nia. Psy­chia­tra może Ci też pod­po­wie­dzieć „spraw­dzone” adresy psy­cho­te­ra­peu­tów w pobliżu Two­jego domu, z któ­rymi już współ­pra­co­wał i któ­rych może polecić.

Uwaga! Jeśli masz zle­cone leki i zaży­wasz je, to poin­for­muj o tym także tera­peutę. W żad­nym razie, z powodu pla­no­wa­nia psy­cho­te­ra­pii, nie zmie­niaj samo­wol­nie dawki i nie prze­ry­waj ich zażywania.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych komunikatach, artykułach i wydarzeniach ze świata psychologii i psychoterapii, zaprenumeruj nasz newsletter.

2 komentarzy(-e)

 • Po pierw­sze: zga­dzam się z przy­pi­sem Redak­cji: psy­cho­te­ra­pia jest obec­nie metodą nie tylko lecze­nia (jak daw­niej sądzono) lecz w ogóle pracy w obrę­bie róż­nych trud­no­ści emo­cjo­nal­nych (mogą­cych nie paso­wać do kate­go­rii nozo­lo­gicz­nej) a także formą roz­woju. Nie odsy­łał­bym w żad­nym wypadku takich osób na tre­ningi roz­woju.
  Po dru­gie: wąt­pię, czy aku­rat psy­chia­tra posiada „spraw­dzone adresy psy­cho­te­ra­peu­tów”. Lepiej już zapy­tać zna­jo­mych, albo poszu­kać po reno­mo­wa­nych towa­rzy­stwach psy­cho­te­ra­peu­tycz­nych, np.:
  http://psychoterapiawpolsce.pl/index.php?page=uczestnictwo&it=it3

 • Medy­ka­li­za­cja psy­cho­te­ra­pii jest podej­ściem czę­sto sto­so­wa­nym przez psy­chia­trów, i zawęża taką dzie­dzinę pomocy jaką jest psy­cho­te­ra­pia.
  W odnie­sie­niu do„Jeśli Twoja cho­roba ma pod­łoże soma­tyczne i jest uwa­run­ko­wana orga­nicz­nie (tzn. zależy od fizjo­lo­gii i ana­to­mii) to psy­cho­te­ra­pia będzie mogła ode­grać jedy­nie rolę uzu­peł­nia­jącą w lecze­niu, może wspie­rać cię w radze­niu sobie z cho­robą i jej skut­kami. Lecze­nie pod­sta­wowe będzie nale­żało nadal do leka­rza okre­ślo­nej spe­cja­li­za­cji a nie do psy­cho­te­ra­peuty” warto wspo­mnieć o całym spek­trum psy­cho­so­ma­tyki gdzie psy­cho­te­ra­pia odgrywa zna­czącą rolę przy wspar­ciu ze strony leka­rza.
  W pkt. 4 autorka wska­zuje że „w Pol­sce cer­ty­fi­katy takie wydają Pol­skie Towa­rzy­stwo Psy­chia­tryczne Sek­cja Psy­cho­te­ra­pii i Pol­skie Towa­rzy­stwo Psy­cho­lo­giczne” Infor­ma­cja ta pomija fakt, że ist­nieje znacz­nie wię­cej towa­rzystw cer­ty­fi­ku­ją­cych psy­cho­te­ra­peu­tów : Pol­skie Towa­rzy­stwo Psy­cho­te­ra­pii Inte­gra­tyw­nej; Pol­skie Towa­rzy­stwo Psy­cho­te­ra­pii Psy­cho­dy­na­micz­nej, Pol­skie Towa­rzy­stwo Psy­cho­te­ra­pii Gestalt; Pol­ska Fede­ra­cja Psy­cho­te­ra­pii. Poza tym pol­scy psy­cho­te­ra­peuci zdo­by­wają rów­nież cer­ty­fi­katy zagra­nicz­nych towa­rzystw: Euro­pean Asso­cia­tion of Psy­cho­the­rapy (EAP)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarz

Możesz użyć następujących znaczników HTML i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
 
Aby dodać komentarz, użyj poniższego formularza i przepisz wyrazy z obrazka:

 
advertise