PICS-​​F: Reakcja rodziny na chorobę bliskiej osoby – badanie

Joanna Falkowska
26 czerwca 2012, kategoria: Społeczeństwo

Dłonie

W luto­wym wyda­niu „Cri­ti­cal Care of Medi­cine” uka­zał się arty­kuł pre­zen­tu­jący wyniki meta­ana­lizy wie­lo­ośrod­ko­wej, z któ­rych wynika, że u rodzin osób prze­by­wa­ją­cych na oddzia­łach inten­syw­nej tera­pii wystę­pują objawy takie jak nie­po­kój, cechy ostrej reak­cji na stres (ASD), cechy prze­dłu­żo­nej reak­cji na stres (PTSD), cechy depre­sji oraz nie­swo­iste reak­cje na sytu­ację żałoby.

Nega­tywne objawy poja­wiają się zarówno u rodzi­ców małych pacjen­tów oddzia­łów neo­na­to­lo­gii i pedia­trii, ale także u rodzin pacjen­tów doro­słych, i mogą być obecne przez 4 i wię­cej lat po okre­sie hospi­ta­li­za­cji na oddziale inten­syw­nej tera­pii. Grupa bada­czy z Society of Cri­ti­cal Care Medi­cine, która zaj­muje się bada­niem reak­cji pacjen­tów i ich rodzin na ciężką cho­robę, zapro­po­no­wała nowy ter­min okre­śla­jąc tą grupę obja­wów jako PICS-​​F (Post­in­te­sive Care Syndrome-​​Family).

Poza jed­nym wyjąt­kiem w bada­niach użyto kwe­stio­na­riu­szy samo­opisu, słu­żą­cych do okre­śle­nia psy­chicz­nej skłon­no­ści do podat­no­ści na zapad­nię­cie na jedną z cho­rób z grupy o pod­łożu psy­chicz­nym. W czę­ści badań zasto­so­wano różne war­to­ści pro­gowe nasi­le­nia danej cechy.

Epi­de­mio­lo­gia

Zebrane dane doty­czą 15 ośrod­ków medycz­nych z całego świata, z któ­rych wynika, że u 13 rodzin dzieci prze­by­wa­ją­cych w KOAiIT poja­wiły się symp­tomy ostrej reak­cji na stres. Istot­nie kli­niczne były rów­nież dane, którą mówią o tym, że rów­nie czę­sto poja­wiają objawy wska­zu­jące na PTSD, ale czę­stość ich wystę­po­wa­nia róż­niła się w 11 ośrod­kach. Roz­po­wszech­nie­nie PTSD może być więk­sze u bli­skich pacjen­tów doro­słych, co potwier­dzają wyniki z 5 ośrodków.

Uogól­niona reak­cja lękowa o nie­spe­cy­ficz­nym prze­biegu czę­sto wystę­puje u bli­skich pacjen­tów, któ­rych stan okre­śla się jako kry­tyczny. Objawy zmniej­szają się w miarę upływu czasu (dane z 9 ośrod­ków). Podobne wystę­po­wa­nie oraz prze­bieg zaob­ser­wo­wano w przy­padku obja­wów depre­sji. Istot­nie kli­niczne są infor­ma­cje o wystę­po­wa­niu nie­spe­cy­ficz­nych obja­wów emo­cjo­nal­nych oraz wystę­po­wa­nia PICS-​​F.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych komunikatach, artykułach i wydarzeniach ze świata psychologii i psychoterapii, zaprenumeruj nasz newsletter.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarz

Możesz użyć następujących znaczników HTML i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
 
Aby dodać komentarz, użyj poniższego formularza i przepisz wyrazy z obrazka: