PICS-​​F: Reakcja rodziny na chorobę bliskiej osoby – badanie

Joanna Falkowska
26 czerwca 2012, kategoria: Społeczeństwo

Wyniki

Demo­gra­ficz­nymi czyn­ni­kami ryzyka w przy­padku wystę­po­wa­nia PICS-​​F są płeć (częst­sze wystę­po­wa­nie obja­wów w przy­padku kobiet), wiek (im młod­szy czło­nek rodziny tym więk­sze ryzyko wystę­po­wa­nia obja­wów), wiek pacjenta, poziom wykształ­ce­nia (im niż­szy tym gorzej), gdy pacjen­tem jest współ­mał­żo­nek, bycie samot­nym rodzi­cem dziecka w sta­nie kry­tycz­nym. Do innych pod­sta­wo­wych czyn­ni­ków ryzyka zali­cza się wystę­po­wa­nie obja­wów lęku i/​lub depre­sji w przeszłości.

Bada­nia wska­zują, że wyż­szy poziom stresu zwięk­sza wystę­po­wa­nie PICS-​​F w okre­ślo­nych warun­kach tj. obec­ność człon­ków rodziny w momen­cie śmierci bli­skiej osoby, w sytu­acji nagłego i nie­spo­dzie­wa­nego zacho­ro­wa­nia bli­skiej osoby oraz u tych człon­ków rodziny, któ­rych bli­scy cho­ro­wali kró­cej niż 5 lat oraz u tych, któ­rzy doświad­czają dodat­ko­wych trud­no­ści (jak na przy­kład bycie samotną matką cho­rego dziecka). Zauwa­żono, że matki, któ­rych dzieci prze­by­wały na oddziale inten­syw­nej tera­pii i które miały szansę poroz­ma­wia­nia o swo­ich emo­cjach pod­czas pobytu pacjenta, miały w następ­stwie mniej­sze objawy PTSD. Podobna zależ­ność wystą­piła u tych rodzin, które doświad­czyły wspar­cia społecznego.

Z badań wynika, że u człon­ków rodzin czu­ją­cych, że nie otrzy­mują wyczer­pu­ją­cych infor­ma­cji o sta­nie zdro­wia swo­jego bli­skiego oraz u tych, któ­rzy nie otrzy­mali wystar­cza­ją­cego wspar­cia ze strony leka­rza, czę­ściej wystę­po­wały objawy PTSD w porów­na­niu z oso­bami mają­cymi szansę brać udział w dłuż­szych spo­tka­niach z leka­rzami (family con­fe­rence) i otrzy­my­wali bro­szury na okre­ślony temat.

Wyniki wska­zują, że zaan­ga­żo­wa­nie rodzin w end-​​of-​​life the­rapy ma rów­nież wpływ na wystę­po­wa­nie obja­wów reak­cji stre­so­wej i zależy od kul­tury. Na przy­kład wyniki badań z ośrod­ków we Fran­cji, gdzie nie jest regułą włą­cza­nie rodzin w pro­ces decy­zyjny, anga­żo­wa­nie bli­skich zwięk­sza ryzyko wystę­po­wa­nia stresu poura­zo­wego, pod­czas gdy w USA jest odwrotnie.

Prak­tyczne zasto­so­wa­nie badań

Bada­nia zwra­cają uwagę na obszar pro­ble­mów zwią­za­nych z trudną sytu­acją, jaką jest bycie w bli­skiej rela­cji z osobą hospi­ta­li­zo­waną na oddziale inten­syw­nej tera­pii, któ­rej stan okre­śla się jako ciężki. Ze stre­sem oraz lękiem matki wiąże się jakość jej rela­cji z dziec­kiem oraz potrzebna do nor­mal­nego roz­woju dziecka więź. PICS-​​F współ­wy­stę­puje także u osób doro­słych, któ­rych bli­scy prze­by­wają na oddziale. Klu­czowa jest tu ich zdol­ność do zapew­nie­nia im wła­ści­wiej opieki, co jest nie­zmier­nie istot­nym ele­men­tem w momen­cie, gdy pacjent opusz­cza oddział.

Auto­rzy zwra­cają uwagę na potrzebę edu­ka­cji per­so­nelu w zakre­sie roz­mów z rodzi­nami pacjen­tów w celu zre­du­ko­wa­nia obja­wów stresu. Człon­ko­wie rodziny powinni być na bie­żąco infor­mo­wani o sta­nie zdro­wia bli­skiej osoby oraz otrzy­my­wać infor­ma­cje w róż­nych for­mach (np. bro­szura infor­ma­cyjna, ulotka). Rodziny powinny być zachę­cane do współ­uczest­ni­cze­nia w opiece nad pacjen­tem, jeśli wyra­żają taką chęć.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych komunikatach, artykułach i wydarzeniach ze świata psychologii i psychoterapii, zaprenumeruj nasz newsletter.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarz

Możesz użyć następujących znaczników HTML i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
 
Aby dodać komentarz, użyj poniższego formularza i przepisz wyrazy z obrazka:

 
feedback
profile