Deklaracja o Świadomości z Cambridge

7freuds
16 września 2012, kategoria: Ogólne, Społeczeństwo

Dekla­ra­cja o Świa­do­mo­ści została publicz­nie ogło­szona 7 lipca 2012 roku przez grono naukow­ców, m.in. neu­ro­lo­gów, neu­ro­bio­lo­gów, neu­ro­ana­to­mów, któ­rzy zebrali się na Uni­wer­sy­te­cie Cam­brigde w celu zwe­ry­fi­ko­wa­nia aktu­al­nej wie­dzy na temat neu­ro­lo­gicz­nego pod­łoża naszego świa­do­mego doświad­cze­nia i zwią­za­nych z tym zacho­wań u ludzi i zwie­rząt innych niż czło­wiek (ang. non-​​human animals).

Dekla­ra­cja została pod­pi­sana przez uczest­ni­ków kon­fe­ren­cji, w obec­no­ści m.in. Stephena Hawkinga.

Bio­rąc pod uwagę dotych­cza­sowe obser­wa­cje auto­rzy ogło­sili Dekla­ra­cję, w któ­rej stwier­dzają jednoznacznie:

 • Obszar badań nad świa­do­mo­ścią bar­dzo szybko się roz­wija, powstały nowe tech­niki badań sto­so­wane zarówno w odnie­sie­niu do ludzi jak i innych zwie­rząt. W kon­se­kwen­cji coraz wię­cej danych jest łatwo dostęp­nych, co z kolei wymaga okre­so­wego prze­glądu do tej pory wykształ­co­nych opi­nii w tej dzie­dzi­nie. Bada­nia pro­wa­dzone na zwie­rzę­tach wyka­zały, że dzia­ła­nie ich homo­lo­gicz­nych obwo­dów mózgo­wych jest sko­re­lo­wane ze świa­do­mym doświad­cze­niem i per­cep­cją, jed­nak obwody te mogą rów­nież selek­tyw­nie wpły­wać pozy­tyw­nie lub nega­tyw­nie na ocenę tego, czy są one w rze­czy­wi­sto­ści nie­zbędne, aby ów doświad­cze­nia wystą­piły. Ponadto u ludzi ist­nieją nowe, nie­in­wa­zyjne i łatwo dostępne tech­niki słu­żące bada­niu kore­la­tów świadomości.
 • Neu­ro­nalne pod­łoże emo­cji wydaje się nie być ogra­ni­czone jedy­nie do struk­tur koro­wych. W rze­czy­wi­sto­ści pod­ko­rowe sieci neu­ro­nowe, które wzbu­dzają się pod­czas sta­nów afek­tyw­nych u ludzi, są rów­nież nie­zwy­kle ważne dla two­rze­nia emo­cjo­nal­nych zacho­wań u zwie­rząt. Sztuczne pobu­dze­nie tych samych obsza­rów mózgu gene­ruje odpo­wied­nie zacho­wa­nia i stany emo­cjo­nalne zarówno u ludzi, jak i u zwie­rząt. Gdzie­kol­wiek w mózgu u zwie­rząt zostaje wywo­łane instynk­towne zacho­wa­nie emo­cjo­nalne, wiele zacho­wań z tego wyni­ka­ją­cych jest zgod­nych z doświad­czo­nymi sta­nami uczu­cio­wymi, włą­cza­jąc w to wewnętrzne doświad­cze­nia nagrody i kary. Sys­temy zwią­zane z afek­tem są sku­pione w obsza­rach pod­ko­ro­wych, gdzie umiej­sco­wione są neu­ro­nowe homo­lo­gie. Młode osob­niki, zarówno zwie­rzęta jak i ludzie, u któ­rych nie wykształ­ciła się kora nowa [u czło­wieka odpo­wie­dzialna mię­dzy innymi za wyż­sze funk­cje psy­chiczne, tj. ana­liza emo­cji czy pro­cesy myśle­nia – przyp.red.] są zacho­wane te umy­słowe funk­cje mózgu. Dodat­kowo wydaje się, że sieci neu­ro­nowe, które odpo­wie­dzialne są za behawioralne/​elektrofizjologiczne stany kon­cen­tra­cji, snu czy podej­mo­wa­nia decy­zji, wykształ­ciły się w toku ewo­lu­cji już u bez­krę­gow­ców, a ich wystę­po­wa­nie udo­wod­niono u owa­dów i mię­cza­ków (np. ośmiornic).
 • Ptaki, bio­rąc pod uwagę neu­ro­fi­zjo­lo­gię i neu­ro­ana­to­mię, sta­no­wią ude­rza­jący przy­pa­dek rów­no­le­głej ewo­lu­cji świa­do­mo­ści. Dowody na ist­nie­nie poziomu świa­do­mo­ści zbli­żo­nej do ludz­kiej naj­do­bit­niej zaob­ser­wo­wano u afry­kań­skich papug sza­rych. U ssa­ków i pta­ków mikro-​​obwodowe sieci emo­cjo­nalne i poznaw­cze wydają się być o wiele bar­dziej homo­lo­giczne niż wcze­śniej sądzono. Ponadto, u nie­któ­rych gatun­ków pta­ków stwier­dzono wystę­po­wa­nie neu­ro­no­wych ście­żek snu podob­nych do tych, jakie wystę­pują u ssa­ków, włą­cza­jąc w to wystę­po­wa­nie faz REM, a także – jak wyka­zano to na przy­kła­dzie zebe­rek – ist­nie­nie neu­ro­fi­zjo­lo­gicz­nych ście­żek, które jak wcze­śniej uwa­żano, wyma­gają wystę­po­wa­nia kory nowej (jak u ssa­ków). U srok wyka­zano szcze­gól­nie ude­rza­jące podo­bień­stwo do ludzi, małp człe­ko­kształt­nych, del­fi­nów i słoni, na pod­sta­wie badań nad roz­po­zna­wa­niem wła­snego odbi­cia w lustrze.
 • U ludzi, wpływ nie­któ­rych roślin halu­cy­no­gen­nych wydaje się być zwią­zany z zakłó­ce­niami koro­wego prze­twa­rza­nia wyprze­dza­ją­cego i sprzę­że­nia zwrot­nego. Inter­wen­cje far­ma­ko­lo­giczne u zwie­rząt nie będą­cych ludźmi, zwią­zane z wyko­rzy­sta­niem związ­ków che­micz­nych zna­nych z wpływu na świa­dome zacho­wa­nia u ludzi, mogą pro­wa­dzić do podob­nych zabu­rzeń w zacho­wa­niu. Ist­nieją dowody na to, że świa­do­mość u ludzi jest sko­re­lo­wana z aktyw­no­ścią korową, co nie wyklu­cza ewen­tu­al­nego współ­udziału obsza­rów pod­ko­ro­wych lub wcze­snego koro­wego prze­twa­rza­nia danych, jak w świa­do­mo­ści wizu­al­nej. Potwier­dze­nia tego, że ludz­kie i poza­ludz­kie odczu­cia emo­cjo­nalne wyni­kają z homo­lo­gicz­nych, pod­ko­ro­wych sieci mózgu, dostar­czają nie­zbi­tych dowo­dów na ewo­lu­cyj­nie wspólne pocho­dze­nie pier­wot­nych afek­tyw­nych qualiów.

Tłu­ma­cze­nie: Joanna Falkowska

Zobacz także

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych komunikatach, artykułach i wydarzeniach ze świata psychologii i psychoterapii, zaprenumeruj nasz newsletter.

3 komentarzy(-e)

 • Katarzyna pisze:

  Ważny tekst, fatal­nie prze­tłu­ma­czony, część jed­nego ze zdań ucięta w środku i nie­zro­zu­miała.
  Zupeł­nie nie rozu­miem, dla­czego tłu­ma­cząc, okrop­nie zresztą, nie prze­tłu­ma­czy­li­ście koń­co­wej, pod­su­mo­wu­ją­cej całość czę­ści. Ucie­li­ście konkluzję!

  • 7f pisze:

   Dorzu­cimy kon­klu­zję, good point. Pode­ślij, jak możesz, te zda­nia, które są źle prze­tłu­ma­czone albo nie­zro­zu­miałe – razem pona­pra­wiamy, żeby było lepiej. Może być w komen­ta­rzu, albo w e-​​mailu.

   Pozdro­wie­nia!

 • Rze­czy­wi­ście ważny tekst.

Odpowiedz na „7fAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarz

Możesz użyć następujących znaczników HTML i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
 
Aby dodać komentarz, użyj poniższego formularza i przepisz wyrazy z obrazka:

 
api
blog