PsychoCamp – spotkania we Wrocławiu

7freuds
25 lipca 2012, kategoria: Ogólne, Społeczeństwo, Wiadomości

Uru­cha­miamy ini­cja­tywę otwar­tych spo­tkań pane­lo­wych, w któ­rych każdy może uczest­ni­czyć. Zapra­szamy wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych psy­cho­lo­gią, psy­cho­te­ra­pią, neu­ro­nauką i zagad­nie­niami pokrewnymi.

Czytaj dalej…

Wszyscy jesteśmy anonimowi

Paweł Wilk
10 lutego 2012, kategoria: Artykuły, Kultura i sztuka, Społeczeństwo

Spór o ACTA poka­zał, że Inter­net może być kata­li­za­to­rem zmian w „ana­lo­go­wym” świe­cie. Do dzia­łań podobno dołą­czyli się cyber­prze­stępcy, wystę­pu­jący pod szyl­dem Ano­ni­mowi. Czy to tylko chwi­lowa ano­ma­lia sys­temu, czy może mamy do czy­nie­nia z nie­unik­nio­nymi zmia­nami w pro­ce­sach debaty publicz­nej i sta­no­wie­nia prawa?

Czytaj dalej…

„Przetrzyj oczy” w BWA

Karolina Pawlik
27 lipca 2011, kategoria: Kultura i sztuka, Wiadomości

We wro­cław­skiej gale­rii BWA można obej­rzeć wystawę „Prze­trzyj oczy. Z kolek­cji Wer­nera Nekesa”. Pokaz towa­rzy­szy prze­glą­dowi twór­czo­ści nie­miec­kiego fil­mowca na 11. MFF Nowe Hory­zonty. Są tam obrazy, rysunki, obiekty i urzą­dze­nia doty­czące histo­rii kine­ma­to­gra­fii oraz wizu­al­nych para­dok­sów i eksperymentów.

Czytaj dalej…

Czy szkoła zabija kreatywność?

7freuds
1 lipca 2011, kategoria: Media

Ken Robin­son sta­wia poru­sza­jącą tezę stwo­rze­nia sys­temu edu­ka­cyj­nego, który pod­sy­całby kre­atyw­ność, zamiast ją osła­biać. W swym wystą­pie­niu na kon­fe­ren­cji TED zauważa, że współ­cze­sne sys­temy szkol­nic­twa są zdo­mi­no­wane przez pogląd, iż twarde kom­pe­ten­cje są naj­bar­dziej potrzebne ludz­ko­ści, a dys­cy­pliny zwią­zane z posłu­gi­wa­niem się przede wszyst­kim wyobraź­nią czy pracą z cia­łem trak­to­wane są jako dodatki.

Czytaj dalej…
tools
mail