Humanizm ewolucyjny – alternatywa dla dziesięciu przykazań?

Karolina Pawlik
17 marca 2012, kategoria: Kultura i sztuka, Społeczeństwo, Wiadomości

Poję­cie huma­ni­zmu ewo­lu­cyj­nego zostało sfor­mu­ło­wane w latach 40. przez ówcze­snego sekre­ta­rza gene­ral­nego UNESCO – Juliana Hux­leya. Inspi­ro­wany sztuką, nauką i filo­zo­fią nurt huma­ni­styczny cecho­wały: świa­to­po­gląd krytyczno-​​naturalistyczny i etyka oparta na racjo­nal­no­ści, a nie na reli­gij­nej moralności.

Czytaj dalej…

Fotorelacja ze spotkania z Nancy McWilliams

7freuds
11 marca 2012, kategoria: Kultura i sztuka, Media

Foto­re­la­cja wyko­nana przy oka­zji wizyty Nancy McWil­liams w Pol­sce. Przed­sta­wiamy kilka zdjęć ze spo­tka­nia i obrazy doku­men­tu­jące poznań­ską architekturę.

Czytaj dalej…

Nowość: „Wspaniały czas zmian – dla ojców nastolatków”

7freuds
10 lutego 2012, kategoria: Wiadomości

Książka ta poka­zuje współ­cze­snym ojcom, jak mogą pomóc swoim nasto­let­nim dzie­ciom przejść przez naj­trud­niej­szy w życiu okres. Rodzi­ciel­stwo staje się coraz bar­dziej świa­dome, wycze­ki­wane, trak­to­wane jako dar i zadanie.

Czytaj dalej…

„Psychoterapia po ludzku” – e-​​book o psychoterapii

Joanna Falkowska
19 stycznia 2012, kategoria: Psychoterapia, Wiadomości

Uka­zał się bez­płatny e-​​book „Psy­cho­te­ra­pia po ludzku” wro­cław­skiego Sto­wa­rzy­sze­nia Intro. Jest to prak­tyczny prze­wod­nik dla osób zain­te­re­so­wa­nych psy­cho­te­ra­pią, który w przy­stępny spo­sób pro­wa­dzi czy­tel­nika przez formy pomocy psy­cho­lo­gicz­nej, rodzaje psy­cho­te­ra­pii, a także istotną kwe­stię sze­roko poję­tych gra­nic w kon­tak­cie psychoterapeutycznym.

Czytaj dalej…

„Pochwała niepokory” – zapowiedź

7freuds
22 listopada 2011, kategoria: Wiadomości

7 grud­nia nakła­dem Wydaw­nic­twa Demart ukaże się opra­co­wa­nie zbio­rowe zaty­tu­ło­wane „Pochwała niepokory”.

Czytaj dalej…

„Psychoterapia psychoanalityczna. Podręcznik praktyka” – recenzja książki Nancy McWilliams

Joanna Falkowska
25 października 2011, kategoria: Artykuły, Ogólne, Psychoterapia

Naj­now­sza książka prof. Nancy McWil­liams „Psy­cho­te­ra­pia psy­cho­ana­li­tyczna. Pod­ręcz­nik prak­tyka” to lek­tura skie­ro­wana do począt­ku­ją­cych psy­cho­te­ra­peu­tów. Jej treść można ująć w stwier­dze­niu „to o czym nie powie­dziano mi pod­czas stu­diów”. Jest mi bli­ski język tej książki, w któ­rej brak ide­olo­gicz­nej zacię­to­ści o tę jedną i jedyną słuszną per­spek­tywę, która wyzna­cza rozu­mie­nie pacjenta i okre­śla jedyny wła­ściwy kie­ru­nek pracy.

Czytaj dalej…

„Trans/​Wizje” – pismo psycho-​​aktywne

Karolina Pawlik
17 października 2011, kategoria: Wiadomości

19 paź­dzier­nika w powszech­nym obiegu znaj­dzie się pre­mie­rowy numer kwar­tal­nika „Trans/​Wizje” – psy­cho­ak­tyw­nego, jak go okre­ślają auto­rzy, pisma wyda­wa­nego przez Okulturę.

Czytaj dalej…

„W windzie z Nancy McWilliams” – relacja i wywiad

7freuds
28 września 2011, kategoria: Media, Podcasty

Zapra­szamy do wysłu­cha­nia pod­ca­stu, w któ­rym znaj­dziemy wywiad z Nancy McWi­liams, prze­pro­wa­dzony pod­czas serii pre­lek­cji i super­wi­zji zor­ga­ni­zo­wa­nych przez Labo­ra­to­rium Psy­cho­edu­ka­cji przy wspar­ciu ze strony Wydaw­nic­twa Harmonia.

Play
Czytaj dalej…

Wyniki konkursu – książka Nancy McWilliams

7freuds
30 sierpnia 2011, kategoria: Wiadomości

Znamy już wynik kon­kursu, któ­rego zwy­cięzca otrzyma naj­now­szą książkę Nancy McWil­liams zaty­tu­ło­waną „Psy­cho­te­ra­pia psy­cho­ana­li­tyczna. Pod­ręcz­nik praktyka”.

Czytaj dalej…

Wywiad z wydawcą książki Nancy McWilliams

7freuds
19 sierpnia 2011, kategoria: Artykuły, Ogólne

Zapra­szamy do prze­czyt­nia wywiadu z przed­sta­wi­cie­lem Grupy Wydaw­ni­czej Har­mo­nia, któ­rej nakła­dem uka­zała się nowa książka prof. Nancy McWil­liams „Psy­cho­te­ra­pia psy­cho­ana­li­tyczna”. Jako Har­mo­nia Uni­ver­sa­lis wydaw­nic­two jest rów­nież part­ne­rem cyklu spo­tkań z udzia­łem autorki

Czytaj dalej…
conditions