PICS-​​F: Reakcja rodziny na chorobę bliskiej osoby – badanie

Joanna Falkowska
26 czerwca 2012, kategoria: Artykuły, Społeczeństwo

Grupa bada­czy z Society of Cri­ti­cal Care Medi­cine zapre­zen­to­wała wyniki meta­ana­lizy wie­lo­ośrod­ko­wej, z któ­rych wynika, że u rodzin osób prze­by­wa­ją­cych na oddzia­łach inten­syw­nej tera­pii wystę­pują objawy takie jak nie­po­kój, cechy ostrej reak­cji na stres (ASD), cechy prze­dłu­żo­nej reak­cji na stres (PTSD), cechy depre­sji oraz nie­swo­iste reak­cje na sytu­ację żałoby. Ukuto nawet nowy ter­min na okre­śle­nie reak­cji rodzin pacjen­tów w sta­nie kry­tycz­nym – PICS-​​F.

Czytaj dalej…

„Życie to walka, a nie choroba” – T. Szasz

7freuds
17 kwietnia 2012, kategoria: Artykuły, Ogólne

Tho­mas Szasz twier­dzi, że depre­sja prze­ja­wia się dys­funk­cją w ciele, a nie w zacho­wa­niu i sta­wia pyta­nie: „Skoro depre­sja nie jest cho­robą, to czy zasadne jest w takim razie lecze­nie pacjen­tów w szpi­ta­lach psy­chia­trycz­nych wbrew ich woli?”.

Czytaj dalej…

Melancholia czy lęk pierwotny?

Szymon Jabłoński
26 lipca 2011, kategoria: Artykuły, Kultura i sztuka, Ogólne

Wybra­łem się ostat­nio do kina na „Melan­cho­lię”, nowy film Larsa von Triera. Sku­sił mnie tytuł, może byłem w takim nastroju, a może był to wpływ desz­czo­wego lata… Spę­dzi­łem w pustym kinie dwie godziny oglą­da­jąc dobry i wywa­żony film, który pozo­sta­wił we mnie deli­katne wra­że­nie smutku, tro­chę reflek­sji i poczu­cie, że to dobry kawa­łek kina.

Czytaj dalej…
careers