Czy książki wpływają na nasze życie seksualne?

Joanna Falkowska
26 lipca 2011, kategoria: Kultura i sztuka, Społeczeństwo, Wiadomości

Według psy­cho­log Susan Quil­liam powie­ści roman­tyczne pono­szą winę za wiele ze współ­cze­snych pro­ble­mów miło­snych, takich jak nie­pla­no­wana ciąża, seks bez zabez­pie­cze­nia, nie­re­ali­styczne ocze­ki­wa­nia sek­su­alne czy roz­sta­nia. Według autorki wybu­jałe opisy rela­cji mię­dzy kobietą a męż­czy­zną – który zwy­kle staje się jej Mar­kiem Darcy, ratu­jąc ją z opre­sji a histo­ria koń­czy się roman­tyczną sceną łóż­kową – to sprze­da­wa­nie czy­tel­ni­kom skrzy­wio­nego i mocno nie­rze­czy­wi­stego obrazu relacji.

Czytaj dalej…

On chciał miłości, czyli wrażenia po przeczytaniu autobiografii Kinskiego

7freuds
19 lipca 2011, kategoria: Artykuły, Kultura i sztuka, Ogólne

Auto­bio­gra­fia Klausa Kin­skiego opi­suje dzie­ciń­stwo, związki, rela­cje, seks bez miło­ści, miłość bez seksu, pracę aktora i jej spo­łeczną otoczkę. Są w niej rze­czy opi­sane wul­gar­nym języ­kiem, ale też zmy­słowe i sen­ty­men­talne, opi­sane z łagod­no­ścią. Tempo książki potrafi zmie­nić się ze strony na stronę.

Czytaj dalej…
participate