Deklaracja o Świadomości z Cambridge

7freuds
16 września 2012, kategoria: Artykuły, Ogólne, Społeczeństwo

Dekla­ra­cja o Świa­do­mo­ści została publicz­nie ogło­szona 7 lipca 2012 roku przez grono naukow­ców, m.in. neu­ro­lo­gów, neu­ro­bio­lo­gów, neu­ro­ana­to­mów, któ­rzy zebrali się na Uni­wer­sy­te­cie Cam­brigde w celu zwe­ry­fi­ko­wa­nia aktu­al­nej wie­dzy na temat neu­ro­lo­gicz­nego pod­łoża naszego świa­do­mego doświad­cze­nia i zwią­za­nych z tym zacho­wań u ludzi i zwie­rząt innych niż czło­wiek (ang. non-​​human animals).

Czytaj dalej…

Humanizm ewolucyjny – alternatywa dla dziesięciu przykazań?

Karolina Pawlik
17 marca 2012, kategoria: Kultura i sztuka, Społeczeństwo, Wiadomości

Poję­cie huma­ni­zmu ewo­lu­cyj­nego zostało sfor­mu­ło­wane w latach 40. przez ówcze­snego sekre­ta­rza gene­ral­nego UNESCO – Juliana Hux­leya. Inspi­ro­wany sztuką, nauką i filo­zo­fią nurt huma­ni­styczny cecho­wały: świa­to­po­gląd krytyczno-​​naturalistyczny i etyka oparta na racjo­nal­no­ści, a nie na reli­gij­nej moralności.

Czytaj dalej…

Jak działa moralność?

7freuds
18 lutego 2012, kategoria: Media, Społeczeństwo

Ludzie mają wro­dzoną umie­jęt­ność wyczu­wa­nia moty­wów, prze­ko­nań i uczuć innych; bli­skich i obcych. Na czym to dokład­nie polega? Rebecca Saxe opo­wiada o fascy­nu­ją­cych eks­pe­ry­men­tach, poka­zu­ją­cych w jaki spo­sób mózg bada motywy innych ludzi i jak oce­nia ich działania.

Czytaj dalej…

Wszyscy jesteśmy anonimowi

Paweł Wilk
10 lutego 2012, kategoria: Artykuły, Kultura i sztuka, Społeczeństwo

Spór o ACTA poka­zał, że Inter­net może być kata­li­za­to­rem zmian w „ana­lo­go­wym” świe­cie. Do dzia­łań podobno dołą­czyli się cyber­prze­stępcy, wystę­pu­jący pod szyl­dem Ano­ni­mowi. Czy to tylko chwi­lowa ano­ma­lia sys­temu, czy może mamy do czy­nie­nia z nie­unik­nio­nymi zmia­nami w pro­ce­sach debaty publicz­nej i sta­no­wie­nia prawa?

Czytaj dalej…

Czy chory psychicznie ma naturę buddy?

Szymon Jabłoński
21 września 2011, kategoria: Artykuły, Ogólne, Społeczeństwo

Pre­zen­tu­jemy wywiad z bud­dyj­skim nauczy­cie­lem Gesze Ten­zi­nem Yesze doty­czący zdro­wia psy­chicz­nego w kon­tek­ście nauk bud­dy­zmu tybe­tań­skiego. Gesze Ten­zin Yesze uro­dził się w 1969 roku w regio­nie Kham w Tybe­cie. Został mni­chem w wieku 18 lat i stu­dio­wał pod kie­run­kiem Thaje Ran­drola, w jego klasz­to­rze Czundpo.

Czytaj dalej…

Szczęście okiem eksperta

7freuds
29 czerwca 2011, kategoria: Media

Sam Har­ris zasta­na­wia się dla­czego ludz­kie szczę­ście jest tema­tem, wobec któ­rego bar­dzo czę­sto unika się sto­so­wa­nia obiek­tyw­nych, nauko­wych standardów.

Czytaj dalej…