PsychoCamp – spotkania we Wrocławiu

7freuds
25 lipca 2012, kategoria: Ogólne, Społeczeństwo, Wiadomości

Uru­cha­miamy ini­cja­tywę otwar­tych spo­tkań pane­lo­wych, w któ­rych każdy może uczest­ni­czyć. Zapra­szamy wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych psy­cho­lo­gią, psy­cho­te­ra­pią, neu­ro­nauką i zagad­nie­niami pokrewnymi.

Czytaj dalej…

Rozjechać Tourette’a – wywiad

Karolina Pawlik
17 grudnia 2011, kategoria: Artykuły, Ogólne, Społeczeństwo

Pre­zen­tu­jemy wywiad, który prze­pro­wa­dzi­li­śmy z Mariu­szem Noco­niem (pseu­do­nim Stiv), który od dzie­ciń­stwa zmaga się z zespo­łem Tourette’a. Mariusz opo­wiada o szcze­gó­łach doty­czą­cych wpływu cho­roby na jego funk­cjo­no­wa­nie, a także o swo­jej przy­go­dzie z wyczy­nową jazdą na jed­no­śla­dach (downhill).

Czytaj dalej…

Zaburzenia mowy u osób dorosłych [25.02.2012]

Katarzyna Wnukowska
2 grudnia 2011, kategoria: Emisja głosu

Jed­no­dniowe szko­le­nie „Zabu­rze­nia mowy u osób doro­słych” to kurs dla tych, któ­rzy zawo­dowo zaj­mują się oso­bami z zabu­rze­niami mowy (psy­cho­te­ra­peuci, logo­pe­dzi, reha­bi­li­tanci). War­to­ściową wie­dzę wyniosą rów­nież opie­ku­no­wie ludzi mają­cych pro­blemy z komu­ni­ka­cją. Pod­czas szko­le­nia przed­sta­wione zostaną tech­niki pro­wa­dze­nia tera­pii mowy i nawią­zy­wa­nia kon­taktu z oso­bami mają­cymi kło­poty z poro­zu­mie­wa­niem się.

Czytaj dalej…

„Hmm”, „aha”, „yhy” i „czy chcesz o tym porozmawiać?” – profil psychologa

7freuds
24 lipca 2011, kategoria: Artykuły, Ogólne

Psy­cho­log to jeden z tych zawo­dów, o któ­rych jest naj­wię­cej dow­ci­pów. Trzeba przy­znać, że wiele z nich jest cel­nych. Wielu z nas pamięta pierw­szego klienta, który wcale nie był bar­dziej prze­stra­szony niż my. Wizja psy­cho­loga nie­któ­rych osób to nie­naj­mą­drzej­szy wyraz twa­rzy, podyk­to­wany praw­do­po­dob­nie kon­ster­na­cją lub roz­pacz­liwą próbą zna­le­zie­nia mądrej odpo­wie­dzi na kłę­biące się w gło­wie pytania.

Czytaj dalej…

Dobla, dobla, safa gla… i inne przygody logopedy

Karolina Pawlik
21 lipca 2011, kategoria: Wiadomości

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z cie­ka­wym porad­ni­kiem logo­pe­dycz­nym „Czy moje dziecko mówi popraw­nie” napi­sa­nym przez neu­ro­lo­go­pedę Kata­rzynę Wnu­kow­ską. Z lek­ko­ścią opi­suje ona pro­blemy, które nur­tują wielu rodzi­ców. Nauka mówie­nia budzi silne emo­cje – autorka porad­nika dobrze o tym wie, bo czę­sto odpo­wiada na pyta­nia zatro­ska­nych opie­ku­nów. Ksią­żeczka, którą pre­zen­tu­jemy, daje moż­li­wość przyj­rze­nia się tema­towi prze­ka­za­nemu w cie­pły, cie­kawy i pogodny […]

Czytaj dalej…
service