Deklaracja o Świadomości z Cambridge

7freuds
16 września 2012, kategoria: Artykuły, Ogólne, Społeczeństwo

Dekla­ra­cja o Świa­do­mo­ści została publicz­nie ogło­szona 7 lipca 2012 roku przez grono naukow­ców, m.in. neu­ro­lo­gów, neu­ro­bio­lo­gów, neu­ro­ana­to­mów, któ­rzy zebrali się na Uni­wer­sy­te­cie Cam­brigde w celu zwe­ry­fi­ko­wa­nia aktu­al­nej wie­dzy na temat neu­ro­lo­gicz­nego pod­łoża naszego świa­do­mego doświad­cze­nia i zwią­za­nych z tym zacho­wań u ludzi i zwie­rząt innych niż czło­wiek (ang. non-​​human animals).

Czytaj dalej…

Kto rządzi? Ty czy twój mózg?

Joanna Falkowska
6 maja 2012, kategoria: Artykuły, Ogólne

Czy nasze zacho­wa­nia są regu­lo­wane wyłącz­nie przez pro­cesy nie­świa­dome zacho­dzące w naszym mózgu? Neu­ro­nauka twier­dzi, że tak, ale czy psy­chika ludzka i jej kon­dy­cja nie są bar­dziej skom­pli­ko­wane? Przed­sta­wiamy dwa różne sta­no­wi­ska eks­per­tów ten temat.

Czytaj dalej…

Genom umysłu – konektom

7freuds
8 marca 2012, kategoria: Media, Ogólne

Seba­stian Seung, neu­ro­bio­log, przed­sta­wia ambitny spo­sób mode­lo­wa­nia pracy mózgu, który sku­pia się na powią­za­niach mię­dzy neu­ro­nami. Zro­zu­mie­nie tego – jak nazywa go Seung – konek­tomu (rów­nie uni­ka­to­wego co genom w przy­padku komó­rek), może pozwo­lić na odkry­cie nowych spo­so­bów funk­cjo­no­wa­nia mózgu i umysłu.

Czytaj dalej…

Jak działa moralność?

7freuds
18 lutego 2012, kategoria: Media, Społeczeństwo

Ludzie mają wro­dzoną umie­jęt­ność wyczu­wa­nia moty­wów, prze­ko­nań i uczuć innych; bli­skich i obcych. Na czym to dokład­nie polega? Rebecca Saxe opo­wiada o fascy­nu­ją­cych eks­pe­ry­men­tach, poka­zu­ją­cych w jaki spo­sób mózg bada motywy innych ludzi i jak oce­nia ich działania.

Czytaj dalej…

Część pacjentów w stanie wegetatywnym ma zachowaną świadomość

Joanna Falkowska
22 listopada 2011, kategoria: Wiadomości

Na stro­nach CBC News uka­zał się cie­kawy arty­kuł, w któ­rym przed­sta­wione zostały wyniki badań nauko­wych mówiące o tym, że część pacjen­tów w sta­nie wege­ta­tyw­nym ma zacho­waną świadomość.

Czytaj dalej…

Gry komputerowe pomagają w leczeniu schizofrenii

Joanna Falkowska
22 sierpnia 2011, kategoria: Społeczeństwo, Wiadomości

Ame­ry­kań­scy naukowcy pra­cują nad potwier­dze­niem hipo­tezy, która zakłada, że kom­pu­te­rowy tre­ning mózgu służy lecze­niu poznaw­czych obja­wów schi­zo­fre­nii. Według Sophii Vino­gra­dov, pro­fe­sor psy­chia­trii Uni­wer­sy­tetu Kali­for­nij­skiego w San Fran­ci­sco, leki obec­nie dostępne na rynku sku­tecz­nie redu­kują objawy psy­cho­tyczne tj. omamy i halu­cy­na­cje, ale nie mają żad­nego wpływu na defi­cyty poznaw­cze, które są tak naprawdę sed­nem cho­roby i czę­sto unie­moż­li­wiają codzienne funk­cjo­no­wa­nie osób cier­pią­cych na schizofrenię.

Czytaj dalej…

Bad trip, good health – psychodeliki w psychoterapii

7freuds
5 sierpnia 2011, kategoria: Artykuły, Psychoterapia, Społeczeństwo

Psy­cho­de­liki to nie­które z wystę­pu­ją­cych w przy­ro­dzie lub syn­te­ty­zo­wa­nych labo­ra­to­ryj­nie środ­ków wywo­łu­ją­cych stany psy­cho­de­liczne. Kon­se­kwen­cją natu­ral­nej dostęp­no­ści jest fakt, że stały się one dla spo­łecz­no­ści pier­wot­nych kata­li­za­to­rem doświad­czeń ducho­wych i sta­nów eks­ta­tycz­nych. Czy można sko­rzy­stać na ich dzia­ła­niu i spró­bo­wać użyć ich w pro­ce­sie terapeutycznym?

Czytaj dalej…

„Przetrzyj oczy” w BWA

Karolina Pawlik
27 lipca 2011, kategoria: Kultura i sztuka, Wiadomości

We wro­cław­skiej gale­rii BWA można obej­rzeć wystawę „Prze­trzyj oczy. Z kolek­cji Wer­nera Nekesa”. Pokaz towa­rzy­szy prze­glą­dowi twór­czo­ści nie­miec­kiego fil­mowca na 11. MFF Nowe Hory­zonty. Są tam obrazy, rysunki, obiekty i urzą­dze­nia doty­czące histo­rii kine­ma­to­gra­fii oraz wizu­al­nych para­dok­sów i eksperymentów.

Czytaj dalej…

Dobla, dobla, safa gla… i inne przygody logopedy

Karolina Pawlik
21 lipca 2011, kategoria: Wiadomości

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z cie­ka­wym porad­ni­kiem logo­pe­dycz­nym „Czy moje dziecko mówi popraw­nie” napi­sa­nym przez neu­ro­lo­go­pedę Kata­rzynę Wnu­kow­ską. Z lek­ko­ścią opi­suje ona pro­blemy, które nur­tują wielu rodzi­ców. Nauka mówie­nia budzi silne emo­cje – autorka porad­nika dobrze o tym wie, bo czę­sto odpo­wiada na pyta­nia zatro­ska­nych opie­ku­nów. Ksią­żeczka, którą pre­zen­tu­jemy, daje moż­li­wość przyj­rze­nia się tema­towi prze­ka­za­nemu w cie­pły, cie­kawy i pogodny […]

Czytaj dalej…

Co halucynacje mówią o naszym umyśle?

7freuds
13 lipca 2011, kategoria: Media

Oli­ver Sacks opo­wiada o spo­ty­ka­nym u osób nie­do­wi­dzą­cych i ociem­nia­łych zespole, który obja­wia się barw­nymi oma­mami wzro­ko­wymi. Przed­sta­wia pełne empa­tii opisy doświad­czeń pro­wa­dzo­nych przez sie­bie pacjen­tów, obja­śnia­jąc pod­łoże bio­lo­gicz­nie tego mało zna­nego zjawiska.

Czytaj dalej…
support