Co halucynacje mówią o naszym umyśle?

7freuds
13 lipca 2011, kategoria: Media

Oli­ver Sacks opo­wiada o spo­ty­ka­nym u osób nie­do­wi­dzą­cych i ociem­nia­łych zespole, który obja­wia się barw­nymi oma­mami wzro­ko­wymi. Przed­sta­wia pełne empa­tii opisy doświad­czeń pro­wa­dzo­nych przez sie­bie pacjen­tów, obja­śnia­jąc pod­łoże bio­lo­gicz­nie tego mało zna­nego zjawiska.

Czytaj dalej…

Nowa książka Olivera Sacksa

Joanna Falkowska
2 lipca 2011, kategoria: Wiadomości

Oli­ver Sacks, prof. neu­ro­lo­gii i psy­chia­trii, autor wielu ksią­żek na temat funk­cjo­no­wa­nia naszego mózgu, „kore­spon­dent z naj­ciem­niej­szych zaka­mar­ków psy­chiki”, wydał kolejną pozy­cję pt. „Oko umy­słu” (Zysk i S-​​ka, 2011). Tym razem opi­suje histo­rie ludzi, któ­rzy są w sta­nie poru­szać się po świe­cie i komu­ni­ko­wać z innymi mimo utraty tego, co wielu z nas uważa za nie­zbędne do funk­cjo­no­wa­nia: korzy­sta­nia z mowy, umie­jęt­no­ści roz­po­zna­wa­nia twa­rzy, zdol­no­ści widze­nia i umie­jęt­no­ści czytania.

Czytaj dalej…
privacy