Gry komputerowe pomagają w leczeniu schizofrenii

Joanna Falkowska
22 sierpnia 2011, kategoria: Społeczeństwo, Wiadomości

Ame­ry­kań­scy naukowcy pra­cują nad potwier­dze­niem hipo­tezy, która zakłada, że kom­pu­te­rowy tre­ning mózgu służy lecze­niu poznaw­czych obja­wów schi­zo­fre­nii. Według Sophii Vino­gra­dov, pro­fe­sor psy­chia­trii Uni­wer­sy­tetu Kali­for­nij­skiego w San Fran­ci­sco, leki obec­nie dostępne na rynku sku­tecz­nie redu­kują objawy psy­cho­tyczne tj. omamy i halu­cy­na­cje, ale nie mają żad­nego wpływu na defi­cyty poznaw­cze, które są tak naprawdę sed­nem cho­roby i czę­sto unie­moż­li­wiają codzienne funk­cjo­no­wa­nie osób cier­pią­cych na schizofrenię.

Czytaj dalej…

Wpływ alkoholu na uczenie się i pamięć – najnowsze badania

Joanna Falkowska
29 czerwca 2011, kategoria: Wiadomości

Hisz­pań­scy naukowcy prze­pro­wa­dzili bada­nia na gru­pie 122 stu­den­tów. któ­rych celem było zwe­ry­fi­ko­wa­nie związku mię­dzy regu­lar­nym spo­ży­wa­niem alko­holu a pro­ce­sem ucze­nia się i zapamiętywania.

Czytaj dalej…
support
podcast