Fotorelacja ze spotkania z Nancy McWilliams

7freuds
11 marca 2012, kategoria: Kultura i sztuka, Media

Foto­re­la­cja wyko­nana przy oka­zji wizyty Nancy McWil­liams w Pol­sce. Przed­sta­wiamy kilka zdjęć ze spo­tka­nia i obrazy doku­men­tu­jące poznań­ską architekturę.

Czytaj dalej…

„Psychoterapia psychoanalityczna. Podręcznik praktyka” – recenzja książki Nancy McWilliams

Joanna Falkowska
25 października 2011, kategoria: Artykuły, Ogólne, Psychoterapia

Naj­now­sza książka prof. Nancy McWil­liams „Psy­cho­te­ra­pia psy­cho­ana­li­tyczna. Pod­ręcz­nik prak­tyka” to lek­tura skie­ro­wana do począt­ku­ją­cych psy­cho­te­ra­peu­tów. Jej treść można ująć w stwier­dze­niu „to o czym nie powie­dziano mi pod­czas stu­diów”. Jest mi bli­ski język tej książki, w któ­rej brak ide­olo­gicz­nej zacię­to­ści o tę jedną i jedyną słuszną per­spek­tywę, która wyzna­cza rozu­mie­nie pacjenta i okre­śla jedyny wła­ściwy kie­ru­nek pracy.

Czytaj dalej…

„W windzie z Nancy McWilliams” – relacja i wywiad

7freuds
28 września 2011, kategoria: Media, Podcasty

Zapra­szamy do wysłu­cha­nia pod­ca­stu, w któ­rym znaj­dziemy wywiad z Nancy McWi­liams, prze­pro­wa­dzony pod­czas serii pre­lek­cji i super­wi­zji zor­ga­ni­zo­wa­nych przez Labo­ra­to­rium Psy­cho­edu­ka­cji przy wspar­ciu ze strony Wydaw­nic­twa Harmonia.

Play
Czytaj dalej…

Rodzaje psychoterapii – krótki przegląd

Joanna Falkowska
26 lipca 2011, kategoria: Artykuły, Psychoterapia

Sza­cuje się, że obec­nie w psy­cho­te­ra­pii mamy do czy­nie­nia z ponad 400 róż­nymi szko­łami. Nie więc ma jed­nego nurtu, który okre­ślałby zasady i metody pracy z pacjen­tem czy klien­tem. Posta­ramy się opi­sać naj­po­pu­lar­niej­sze i wska­zać róż­nice oraz czę­ści wspólne mię­dzy nimi. Czło­wiek poznaje i uczy się przez kon­flikt, doświad­cza­nie róż­no­rod­no­ści, stąd ważne jest pozna­wa­nie róż­nych podejść i punk­tów widzenia.

Czytaj dalej…

Nowa książka prof. Nancy Mc Williams

Joanna Falkowska
19 lipca 2011, kategoria: Psychoterapia, Wiadomości

15 sierp­nia ukaże się kolejna na pol­skim rynku książka prof. Nancy Mc Wil­liams „Psy­cho­te­ra­pia psy­cho­ana­li­tyczna” (wydaw­nic­two „Har­mo­nia Uni­ver­sa­lis”). Ci, któ­rzy znają autorkę cenią jej prace za przy­stępny język, wni­kliwe wyja­śnie­nie mean­drów współ­cze­snej myśli psy­cho­ana­li­tycz­nej oraz prak­tyczne wska­zówki dla prak­ty­ku­ją­cych psychoterapeutów.

Czytaj dalej…
advertise