Drugi numer pisma „Trans/​wizje”…

7freuds
1 kwietnia 2012, kategoria: Kultura i sztuka, Wiadomości

Kolejne „Trans/​wizje” już do kupie­nia! W nim – jak obie­cuje okładka – Rick Stras­sman, o któ­rym kie­dyś wspo­mi­na­li­śmy przy oka­zji psy­cho­de­li­ków w psy­cho­te­ra­pii, a także wiele więcej.

Czytaj dalej…

„Osobowość halucynogenna” i doświadczenia mistyczne, cz. 2 — badania własne

Łukasz Kubacki
20 października 2011, kategoria: Artykuły, Ogólne, Społeczeństwo

Pre­zen­tu­jemy dal­szy ciąg arty­kułu Łuka­sza Kubac­kiego na temat oso­bo­wo­ści i doświad­czeń mistycz­nych u osób zaży­wa­ją­cych sub­stan­cje halu­cy­no­genne. Tym razem zapra­szamy do zapo­zna­nia się z bada­niami wła­snymi autora, który przed­sta­wia swój mate­riał badaw­czy, wyniki badań i wnioski.

Czytaj dalej…

„Trans/​Wizje” – pismo psycho-​​aktywne

Karolina Pawlik
17 października 2011, kategoria: Wiadomości

19 paź­dzier­nika w powszech­nym obiegu znaj­dzie się pre­mie­rowy numer kwar­tal­nika „Trans/​Wizje” – psy­cho­ak­tyw­nego, jak go okre­ślają auto­rzy, pisma wyda­wa­nego przez Okulturę.

Czytaj dalej…

„Osobowość halucynogenna” i doświadczenia mistyczne, cz. 1

Łukasz Kubacki
14 października 2011, kategoria: Artykuły, Ogólne, Społeczeństwo

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z arty­ku­łem opi­su­ją­cym bada­nia na temat cech oso­bo­wo­ści i doświad­czeń mistycz­nych u osób zaży­wa­ją­cych sub­stan­cje halu­cy­no­genne. Część pierw­sza to wstęp teo­re­tyczny, zawie­ra­jący krótką defi­ni­cję sub­stan­cji halu­cy­no­gen­nych, zagro­że­nia zwią­zane z ich zaży­wa­niem i przed­sta­wie­nie dwóch bada­nych zmien­nych, czyli oso­bo­wo­ści i doświad­czeń mistycz­nych. Część druga, którą będzie można prze­czy­tać za kilka dni, to przy­to­cze­nie badań wła­snych autora: cha­rak­te­ry­styka mate­riału badaw­czego, wyniki badań i wnioski.

Czytaj dalej…
notice
home