Nie kontroluj własnej wartości

Joanna Falkowska
3 stycznia 2012, kategoria: Artykuły, Ogólne

Według ame­ry­kań­skich psy­cho­lo­gów, im mniej myślimy o wła­snej war­to­ści, tym lepiej dla naszego zdro­wia psy­chicz­nego. Arty­kuł, który uka­zał się na łamach „Psy­cho­logy Today”, opi­suje postać Anneli Rufus – popu­lar­nej ame­ry­kań­skiej publi­cystki i pisarki – i jej zma­ga­nia z poczu­ciem niskiej wła­snej wartości.

Czytaj dalej…

Psychologia pozytywna

7freuds
27 czerwca 2011, kategoria: Media

Mar­tin Selig­man opo­wiada o psy­cho­lo­gii jako dzie­dzi­nie zain­te­re­so­wań bada­czy, oraz o prak­tyce pracy kli­nicz­nej tera­peu­tów z pacjen­tami. Mówi o tym, jak współ­cze­sna psy­cho­lo­gia prze­staje kon­cen­tro­wać się jedy­nie na zabu­rze­niach i w jaki spo­sób może pomóc nam się zmienić.

Czytaj dalej…
content
jobs