„Mimo choroby żyj normalnie”- bezpłatne poradnictwo dla pacjentów z niepełnosprawnością oraz chorobą onkologiczną

Joanna Falkowska
15 lipca 2013, kategoria: Społeczeństwo, Wiadomości

Sto­wa­rzy­sze­nie Pomocy Cho­rym Onko­lo­gicz­nie „Różowe Oku­lary” zapra­sza osoby nie­peł­no­sprawne oraz pacjen­tów onko­lo­gicz­nych do sko­rzy­sta­nia z bez­płat­nych porad.

Czytaj dalej…

Jeśli chcesz skorzystać z psychoterapii – poradnik pacjenta

7freuds
9 lipca 2012, kategoria: Artykuły, Psychoterapia

Porad­nik dla osób zain­te­re­so­wa­nych pod­ję­ciem psy­cho­te­ra­pii autor­stwa Zdzi­sławy Pilarz – psy­cho­loga kli­nicz­nego i psy­cho­te­ra­peuty, asy­stenta w Kate­drze i Kli­nice Psy­chia­trii i Psy­cho­te­ra­pii ŚlAM.

Czytaj dalej…

„Psychoterapia po ludzku” – e-​​book o psychoterapii

Joanna Falkowska
19 stycznia 2012, kategoria: Psychoterapia, Wiadomości

Uka­zał się bez­płatny e-​​book „Psy­cho­te­ra­pia po ludzku” wro­cław­skiego Sto­wa­rzy­sze­nia Intro. Jest to prak­tyczny prze­wod­nik dla osób zain­te­re­so­wa­nych psy­cho­te­ra­pią, który w przy­stępny spo­sób pro­wa­dzi czy­tel­nika przez formy pomocy psy­cho­lo­gicz­nej, rodzaje psy­cho­te­ra­pii, a także istotną kwe­stię sze­roko poję­tych gra­nic w kon­tak­cie psychoterapeutycznym.

Czytaj dalej…

„Psychoterapia psychoanalityczna. Podręcznik praktyka” – recenzja książki Nancy McWilliams

Joanna Falkowska
25 października 2011, kategoria: Artykuły, Ogólne, Psychoterapia

Naj­now­sza książka prof. Nancy McWil­liams „Psy­cho­te­ra­pia psy­cho­ana­li­tyczna. Pod­ręcz­nik prak­tyka” to lek­tura skie­ro­wana do począt­ku­ją­cych psy­cho­te­ra­peu­tów. Jej treść można ująć w stwier­dze­niu „to o czym nie powie­dziano mi pod­czas stu­diów”. Jest mi bli­ski język tej książki, w któ­rej brak ide­olo­gicz­nej zacię­to­ści o tę jedną i jedyną słuszną per­spek­tywę, która wyzna­cza rozu­mie­nie pacjenta i okre­śla jedyny wła­ściwy kie­ru­nek pracy.

Czytaj dalej…

Rodzaje psychoterapii – krótki przegląd

Joanna Falkowska
26 lipca 2011, kategoria: Artykuły, Psychoterapia

Sza­cuje się, że obec­nie w psy­cho­te­ra­pii mamy do czy­nie­nia z ponad 400 róż­nymi szko­łami. Nie więc ma jed­nego nurtu, który okre­ślałby zasady i metody pracy z pacjen­tem czy klien­tem. Posta­ramy się opi­sać naj­po­pu­lar­niej­sze i wska­zać róż­nice oraz czę­ści wspólne mię­dzy nimi. Czło­wiek poznaje i uczy się przez kon­flikt, doświad­cza­nie róż­no­rod­no­ści, stąd ważne jest pozna­wa­nie róż­nych podejść i punk­tów widzenia.

Czytaj dalej…
trademarks