Humanizm ewolucyjny – alternatywa dla dziesięciu przykazań?

Karolina Pawlik
17 marca 2012, kategoria: Kultura i sztuka, Społeczeństwo, Wiadomości

Poję­cie huma­ni­zmu ewo­lu­cyj­nego zostało sfor­mu­ło­wane w latach 40. przez ówcze­snego sekre­ta­rza gene­ral­nego UNESCO – Juliana Hux­leya. Inspi­ro­wany sztuką, nauką i filo­zo­fią nurt huma­ni­styczny cecho­wały: świa­to­po­gląd krytyczno-​​naturalistyczny i etyka oparta na racjo­nal­no­ści, a nie na reli­gij­nej moralności.

Czytaj dalej…

Bad trip, good health – psychodeliki w psychoterapii

7freuds
5 sierpnia 2011, kategoria: Artykuły, Psychoterapia, Społeczeństwo

Psy­cho­de­liki to nie­które z wystę­pu­ją­cych w przy­ro­dzie lub syn­te­ty­zo­wa­nych labo­ra­to­ryj­nie środ­ków wywo­łu­ją­cych stany psy­cho­de­liczne. Kon­se­kwen­cją natu­ral­nej dostęp­no­ści jest fakt, że stały się one dla spo­łecz­no­ści pier­wot­nych kata­li­za­to­rem doświad­czeń ducho­wych i sta­nów eks­ta­tycz­nych. Czy można sko­rzy­stać na ich dzia­ła­niu i spró­bo­wać użyć ich w pro­ce­sie terapeutycznym?

Czytaj dalej…

Szczęście okiem eksperta

7freuds
29 czerwca 2011, kategoria: Media

Sam Har­ris zasta­na­wia się dla­czego ludz­kie szczę­ście jest tema­tem, wobec któ­rego bar­dzo czę­sto unika się sto­so­wa­nia obiek­tyw­nych, nauko­wych standardów.

Czytaj dalej…
marketing