Czy chory psychicznie ma naturę buddy?

Szymon Jabłoński
21 września 2011, kategoria: Artykuły, Ogólne, Społeczeństwo

Pre­zen­tu­jemy wywiad z bud­dyj­skim nauczy­cie­lem Gesze Ten­zi­nem Yesze doty­czący zdro­wia psy­chicz­nego w kon­tek­ście nauk bud­dy­zmu tybe­tań­skiego. Gesze Ten­zin Yesze uro­dził się w 1969 roku w regio­nie Kham w Tybe­cie. Został mni­chem w wieku 18 lat i stu­dio­wał pod kie­run­kiem Thaje Ran­drola, w jego klasz­to­rze Czundpo.

Czytaj dalej…

Psychologia i buddyzm, cz. 1 z 2

Magdalena Wronecka, Paweł Wilk
17 lipca 2011, kategoria: Media, Podcasty, Społeczeństwo

W pierw­szym z dwóch odcin­ków serii „Psy­cho­lo­gia i bud­dyzm” roz­ma­wiamy z Mag­da­leną Wro­necką, mniszką bud­dyj­ską san­ghi Kan­zeon. Dys­ku­tu­jemy o czę­ściach wspól­nych bud­dy­zmu i psy­cho­lo­gii, o inspi­ra­cjach, a także o roli bud­dy­zmu we wspie­ra­niu pro­cesu reso­cja­li­za­cji osób osa­dzo­nych w zakła­dach karnych.

Play
Czytaj dalej…
faq