Chcieliby wiedzieć o seksie i nie wstydzą się zapytać

7freuds
5 lipca 2011, kategoria: Artykuły, Ogólne, Społeczeństwo

Mło­dzi ludzie naj­czę­ściej pytają wyszu­ki­warki inter­ne­towe o seks, toż­sa­mość i egzy­sten­cję. Czy Inter­net zaczyna zastę­po­wać praw­dzi­wych przy­ja­ciół, czy po pro­stu jest bazą wie­dzy, która nie wymaga powie­rza­nia komuś wła­snych sekretów?

Czytaj dalej…