Gry komputerowe pomagają w leczeniu schizofrenii

Joanna Falkowska
22 sierpnia 2011, kategoria: Społeczeństwo, Wiadomości

Ame­ry­kań­scy naukowcy pra­cują nad potwier­dze­niem hipo­tezy, która zakłada, że kom­pu­te­rowy tre­ning mózgu służy lecze­niu poznaw­czych obja­wów schi­zo­fre­nii. Według Sophii Vino­gra­dov, pro­fe­sor psy­chia­trii Uni­wer­sy­tetu Kali­for­nij­skiego w San Fran­ci­sco, leki obec­nie dostępne na rynku sku­tecz­nie redu­kują objawy psy­cho­tyczne tj. omamy i halu­cy­na­cje, ale nie mają żad­nego wpływu na defi­cyty poznaw­cze, które są tak naprawdę sed­nem cho­roby i czę­sto unie­moż­li­wiają codzienne funk­cjo­no­wa­nie osób cier­pią­cych na schizofrenię.

Czytaj dalej…

Uwaga wstrząs! O historii stosowania terapii elektrowstrząsowej

Joanna Falkowska
11 sierpnia 2011, kategoria: Media

Sher­win Nuland, chi­rurg i autor, opo­wiada o począt­kach sto­so­wa­nia tera­pii elek­trow­strzą­so­wej u pacjen­tów ze schi­zo­fre­nią oraz ciężką depre­sją, o jej upadku spo­wo­do­wa­nym roz­wo­jem far­ma­ko­te­ra­pii, a także o powro­cie metody do łask.

Czytaj dalej…
privacy
about