PICS-​​F: Reakcja rodziny na chorobę bliskiej osoby – badanie

Joanna Falkowska
26 czerwca 2012, kategoria: Artykuły, Społeczeństwo

Grupa bada­czy z Society of Cri­ti­cal Care Medi­cine zapre­zen­to­wała wyniki meta­ana­lizy wie­lo­ośrod­ko­wej, z któ­rych wynika, że u rodzin osób prze­by­wa­ją­cych na oddzia­łach inten­syw­nej tera­pii wystę­pują objawy takie jak nie­po­kój, cechy ostrej reak­cji na stres (ASD), cechy prze­dłu­żo­nej reak­cji na stres (PTSD), cechy depre­sji oraz nie­swo­iste reak­cje na sytu­ację żałoby. Ukuto nawet nowy ter­min na okre­śle­nie reak­cji rodzin pacjen­tów w sta­nie kry­tycz­nym – PICS-​​F.

Czytaj dalej…

Czego żałujemy na łożu śmierci?

Joanna Falkowska
16 lutego 2012, kategoria: Ogólne, Społeczeństwo, Wiadomości

Bron­nie Ware – austra­lij­ska pie­lę­gniarka pra­cu­jąca z pacjen­tami, któ­rzy są u kresu swo­jego życia – nagrała wypo­wie­dzi pod­opiecz­nych na temat tego, czego żałują patrząc wstecz na swoje życie. Wnio­ski z tych roz­mów pod­su­mo­wała i wymie­niła 5 naj­czę­ściej powta­rza­ją­cych się reflek­sji ludzi, któ­rzy stoją w obli­czu śmierci.

Czytaj dalej…

Bad trip, good health – wywiad z użytkownikiem

7freuds
31 sierpnia 2011, kategoria: Artykuły, Psychoterapia, Społeczeństwo

Zgod­nie z zapo­wie­dzią z poprzed­niej publi­ka­cji z cyklu „Bad trip, good health” przed­sta­wiamy prze­pro­wa­dzony za gra­nicą wywiad z leka­rzem, który we wła­snym pro­ce­sie tera­peu­tycz­nym korzy­sta z sub­stan­cji psy­cho­ak­tyw­nych o dzia­ła­niu psychodelicznym.

Czytaj dalej…

Inaczej niż życie

Szymon Jabłoński
28 lipca 2011, kategoria: Artykuły, Kultura i sztuka, Społeczeństwo

Co łączy „Tybe­tań­ską Księgę Umar­łych”, film „Tru­posz” i poję­cie czasu? Od zara­nia dzie­jów ludz­kość zadaje sobie pod­sta­wowe pyta­nia: czym jest życie? czym jest śmierć? co ozna­cza dla nas czas? Wiel­kie tra­dy­cje duchowe i cywi­li­za­cje stwo­rzyły wła­sne teo­rie doty­czące tych istot­nych dla naszego funk­cjo­no­wa­nia w świe­cie zagadnień.

Czytaj dalej…
international