Deklaracja o Świadomości z Cambridge

7freuds
16 września 2012, kategoria: Artykuły, Ogólne, Społeczeństwo

Dekla­ra­cja o Świa­do­mo­ści została publicz­nie ogło­szona 7 lipca 2012 roku przez grono naukow­ców, m.in. neu­ro­lo­gów, neu­ro­bio­lo­gów, neu­ro­ana­to­mów, któ­rzy zebrali się na Uni­wer­sy­te­cie Cam­brigde w celu zwe­ry­fi­ko­wa­nia aktu­al­nej wie­dzy na temat neu­ro­lo­gicz­nego pod­łoża naszego świa­do­mego doświad­cze­nia i zwią­za­nych z tym zacho­wań u ludzi i zwie­rząt innych niż czło­wiek (ang. non-​​human animals).

Czytaj dalej…

Kto rządzi? Ty czy twój mózg?

Joanna Falkowska
6 maja 2012, kategoria: Artykuły, Ogólne

Czy nasze zacho­wa­nia są regu­lo­wane wyłącz­nie przez pro­cesy nie­świa­dome zacho­dzące w naszym mózgu? Neu­ro­nauka twier­dzi, że tak, ale czy psy­chika ludzka i jej kon­dy­cja nie są bar­dziej skom­pli­ko­wane? Przed­sta­wiamy dwa różne sta­no­wi­ska eks­per­tów ten temat.

Czytaj dalej…

Genom umysłu – konektom

7freuds
8 marca 2012, kategoria: Media, Ogólne

Seba­stian Seung, neu­ro­bio­log, przed­sta­wia ambitny spo­sób mode­lo­wa­nia pracy mózgu, który sku­pia się na powią­za­niach mię­dzy neu­ro­nami. Zro­zu­mie­nie tego – jak nazywa go Seung – konek­tomu (rów­nie uni­ka­to­wego co genom w przy­padku komó­rek), może pozwo­lić na odkry­cie nowych spo­so­bów funk­cjo­no­wa­nia mózgu i umysłu.

Czytaj dalej…

Wszyscy jesteśmy anonimowi

Paweł Wilk
10 lutego 2012, kategoria: Artykuły, Kultura i sztuka, Społeczeństwo

Spór o ACTA poka­zał, że Inter­net może być kata­li­za­to­rem zmian w „ana­lo­go­wym” świe­cie. Do dzia­łań podobno dołą­czyli się cyber­prze­stępcy, wystę­pu­jący pod szyl­dem Ano­ni­mowi. Czy to tylko chwi­lowa ano­ma­lia sys­temu, czy może mamy do czy­nie­nia z nie­unik­nio­nymi zmia­nami w pro­ce­sach debaty publicz­nej i sta­no­wie­nia prawa?

Czytaj dalej…

Część pacjentów w stanie wegetatywnym ma zachowaną świadomość

Joanna Falkowska
22 listopada 2011, kategoria: Wiadomości

Na stro­nach CBC News uka­zał się cie­kawy arty­kuł, w któ­rym przed­sta­wione zostały wyniki badań nauko­wych mówiące o tym, że część pacjen­tów w sta­nie wege­ta­tyw­nym ma zacho­waną świadomość.

Czytaj dalej…

„Osobowość halucynogenna” i doświadczenia mistyczne, cz. 1

Łukasz Kubacki
14 października 2011, kategoria: Artykuły, Ogólne, Społeczeństwo

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z arty­ku­łem opi­su­ją­cym bada­nia na temat cech oso­bo­wo­ści i doświad­czeń mistycz­nych u osób zaży­wa­ją­cych sub­stan­cje halu­cy­no­genne. Część pierw­sza to wstęp teo­re­tyczny, zawie­ra­jący krótką defi­ni­cję sub­stan­cji halu­cy­no­gen­nych, zagro­że­nia zwią­zane z ich zaży­wa­niem i przed­sta­wie­nie dwóch bada­nych zmien­nych, czyli oso­bo­wo­ści i doświad­czeń mistycz­nych. Część druga, którą będzie można prze­czy­tać za kilka dni, to przy­to­cze­nie badań wła­snych autora: cha­rak­te­ry­styka mate­riału badaw­czego, wyniki badań i wnioski.

Czytaj dalej…

O pochodzeniu przyjemności

7freuds
2 października 2011, kategoria: Media, Społeczeństwo

Dla­czego więk­szą przy­jem­ność czer­piemy z patrze­nia na ory­gi­nał od fal­sy­fi­katu, mimo że trudno nam dostrzec róż­nice? Co decy­duje o tym, że chcemy posia­dać przed­mioty, które mają wyjąt­kową histo­rię i pocho­dze­nie? Paul Bloom twier­dzi, że przy­czyną takiego stanu rze­czy nie jest wyłącz­nie sno­bizm czy chęć zwięk­sze­nia sta­tusu. Więc co?

Czytaj dalej…

Bad trip, good health – wywiad z użytkownikiem

7freuds
31 sierpnia 2011, kategoria: Artykuły, Psychoterapia, Społeczeństwo

Zgod­nie z zapo­wie­dzią z poprzed­niej publi­ka­cji z cyklu „Bad trip, good health” przed­sta­wiamy prze­pro­wa­dzony za gra­nicą wywiad z leka­rzem, który we wła­snym pro­ce­sie tera­peu­tycz­nym korzy­sta z sub­stan­cji psy­cho­ak­tyw­nych o dzia­ła­niu psychodelicznym.

Czytaj dalej…

Bad trip, good health – psychodeliki w psychoterapii

7freuds
5 sierpnia 2011, kategoria: Artykuły, Psychoterapia, Społeczeństwo

Psy­cho­de­liki to nie­które z wystę­pu­ją­cych w przy­ro­dzie lub syn­te­ty­zo­wa­nych labo­ra­to­ryj­nie środ­ków wywo­łu­ją­cych stany psy­cho­de­liczne. Kon­se­kwen­cją natu­ral­nej dostęp­no­ści jest fakt, że stały się one dla spo­łecz­no­ści pier­wot­nych kata­li­za­to­rem doświad­czeń ducho­wych i sta­nów eks­ta­tycz­nych. Czy można sko­rzy­stać na ich dzia­ła­niu i spró­bo­wać użyć ich w pro­ce­sie terapeutycznym?

Czytaj dalej…
copyright