Humanizm ewolucyjny – alternatywa dla dziesięciu przykazań?

Karolina Pawlik
17 marca 2012, kategoria: Kultura i sztuka, Społeczeństwo, Wiadomości

Poję­cie huma­ni­zmu ewo­lu­cyj­nego zostało sfor­mu­ło­wane w latach 40. przez ówcze­snego sekre­ta­rza gene­ral­nego UNESCO – Juliana Hux­leya. Inspi­ro­wany sztuką, nauką i filo­zo­fią nurt huma­ni­styczny cecho­wały: świa­to­po­gląd krytyczno-​​naturalistyczny i etyka oparta na racjo­nal­no­ści, a nie na reli­gij­nej moralności.

Czytaj dalej…

Czego żałujemy na łożu śmierci?

Joanna Falkowska
16 lutego 2012, kategoria: Ogólne, Społeczeństwo, Wiadomości

Bron­nie Ware – austra­lij­ska pie­lę­gniarka pra­cu­jąca z pacjen­tami, któ­rzy są u kresu swo­jego życia – nagrała wypo­wie­dzi pod­opiecz­nych na temat tego, czego żałują patrząc wstecz na swoje życie. Wnio­ski z tych roz­mów pod­su­mo­wała i wymie­niła 5 naj­czę­ściej powta­rza­ją­cych się reflek­sji ludzi, któ­rzy stoją w obli­czu śmierci.

Czytaj dalej…

Nie kontroluj własnej wartości

Joanna Falkowska
3 stycznia 2012, kategoria: Artykuły, Ogólne

Według ame­ry­kań­skich psy­cho­lo­gów, im mniej myślimy o wła­snej war­to­ści, tym lepiej dla naszego zdro­wia psy­chicz­nego. Arty­kuł, który uka­zał się na łamach „Psy­cho­logy Today”, opi­suje postać Anneli Rufus – popu­lar­nej ame­ry­kań­skiej publi­cystki i pisarki – i jej zma­ga­nia z poczu­ciem niskiej wła­snej wartości.

Czytaj dalej…

Rozjechać Tourette’a – wywiad

Karolina Pawlik
17 grudnia 2011, kategoria: Artykuły, Ogólne, Społeczeństwo

Pre­zen­tu­jemy wywiad, który prze­pro­wa­dzi­li­śmy z Mariu­szem Noco­niem (pseu­do­nim Stiv), który od dzie­ciń­stwa zmaga się z zespo­łem Tourette’a. Mariusz opo­wiada o szcze­gó­łach doty­czą­cych wpływu cho­roby na jego funk­cjo­no­wa­nie, a także o swo­jej przy­go­dzie z wyczy­nową jazdą na jed­no­śla­dach (downhill).

Czytaj dalej…

O pochodzeniu przyjemności

7freuds
2 października 2011, kategoria: Media, Społeczeństwo

Dla­czego więk­szą przy­jem­ność czer­piemy z patrze­nia na ory­gi­nał od fal­sy­fi­katu, mimo że trudno nam dostrzec róż­nice? Co decy­duje o tym, że chcemy posia­dać przed­mioty, które mają wyjąt­kową histo­rię i pocho­dze­nie? Paul Bloom twier­dzi, że przy­czyną takiego stanu rze­czy nie jest wyłącz­nie sno­bizm czy chęć zwięk­sze­nia sta­tusu. Więc co?

Czytaj dalej…

Czy chory psychicznie ma naturę buddy?

Szymon Jabłoński
21 września 2011, kategoria: Artykuły, Ogólne, Społeczeństwo

Pre­zen­tu­jemy wywiad z bud­dyj­skim nauczy­cie­lem Gesze Ten­zi­nem Yesze doty­czący zdro­wia psy­chicz­nego w kon­tek­ście nauk bud­dy­zmu tybe­tań­skiego. Gesze Ten­zin Yesze uro­dził się w 1969 roku w regio­nie Kham w Tybe­cie. Został mni­chem w wieku 18 lat i stu­dio­wał pod kie­run­kiem Thaje Ran­drola, w jego klasz­to­rze Czundpo.

Czytaj dalej…

Bad trip, good health – wywiad z użytkownikiem

7freuds
31 sierpnia 2011, kategoria: Artykuły, Psychoterapia, Społeczeństwo

Zgod­nie z zapo­wie­dzią z poprzed­niej publi­ka­cji z cyklu „Bad trip, good health” przed­sta­wiamy prze­pro­wa­dzony za gra­nicą wywiad z leka­rzem, który we wła­snym pro­ce­sie tera­peu­tycz­nym korzy­sta z sub­stan­cji psy­cho­ak­tyw­nych o dzia­ła­niu psychodelicznym.

Czytaj dalej…

Psychologia i buddyzm, cz. 2 z 2

Magdalena Wronecka, Paweł Wilk
17 lipca 2011, kategoria: Media, Podcasty, Społeczeństwo

W dru­gim odcinku serii „Psy­cho­lo­gia i bud­dyzm” kon­ty­nu­ujemy roz­mowę z Mag­da­leną Wro­necką i dys­ku­tu­jemy o poję­ciach względ­nego i bez­względ­nego szczęścia.

Play
Czytaj dalej…

„Diagnoza Społeczna” 2011 – skąd optymizm?

Joanna Falkowska
14 lipca 2011, kategoria: Społeczeństwo, Wiadomości

Kolejna „Dia­gnoza Spo­łeczna” prze­pro­wa­dzona przez prof. Janu­sza Cza­piń­skiego i jego współ­pra­cow­ni­ków zaska­kuje opty­mi­zmem –Polacy są bar­dziej zado­wo­leni z życia w porów­na­niu z ostat­nią dia­gnozą z 2009 roku.

Czytaj dalej…

Szczęście okiem eksperta

7freuds
29 czerwca 2011, kategoria: Media

Sam Har­ris zasta­na­wia się dla­czego ludz­kie szczę­ście jest tema­tem, wobec któ­rego bar­dzo czę­sto unika się sto­so­wa­nia obiek­tyw­nych, nauko­wych standardów.

Czytaj dalej…
support
site-map