Wszywka wraca do łask

Karolina Pawlik
19 kwietnia 2012, kategoria: Wiadomości

Disul­fi­ram, czyli zwią­zek che­miczny, będący pod­stawą popu­lar­nej „wszywki” (zna­nej np. pod nazwą han­dlową Espe­ral) znowu zaczyna być coraz czę­ściej sto­so­wany przez leka­rzy w lecze­niu uza­leż­nie­nia od alko­holu. Zwią­zek wpływa na meta­bo­lizm alko­holu w orga­ni­zmie w taki spo­sób, że hamuje dzia­ła­nie enzymu odpo­wia­da­ją­cego za utle­nia­nie alde­hydu octo­wego – naj­bar­dziej tru­ją­cego skład­nika alko­holu etylowego.

Czytaj dalej…

Bad trip, good health – wywiad z użytkownikiem

7freuds
31 sierpnia 2011, kategoria: Artykuły, Psychoterapia, Społeczeństwo

Zgod­nie z zapo­wie­dzią z poprzed­niej publi­ka­cji z cyklu „Bad trip, good health” przed­sta­wiamy prze­pro­wa­dzony za gra­nicą wywiad z leka­rzem, który we wła­snym pro­ce­sie tera­peu­tycz­nym korzy­sta z sub­stan­cji psy­cho­ak­tyw­nych o dzia­ła­niu psychodelicznym.

Czytaj dalej…

Bad trip, good health – psychodeliki w psychoterapii

7freuds
5 sierpnia 2011, kategoria: Artykuły, Psychoterapia, Społeczeństwo

Psy­cho­de­liki to nie­które z wystę­pu­ją­cych w przy­ro­dzie lub syn­te­ty­zo­wa­nych labo­ra­to­ryj­nie środ­ków wywo­łu­ją­cych stany psy­cho­de­liczne. Kon­se­kwen­cją natu­ral­nej dostęp­no­ści jest fakt, że stały się one dla spo­łecz­no­ści pier­wot­nych kata­li­za­to­rem doświad­czeń ducho­wych i sta­nów eks­ta­tycz­nych. Czy można sko­rzy­stać na ich dzia­ła­niu i spró­bo­wać użyć ich w pro­ce­sie terapeutycznym?

Czytaj dalej…

Uzależniony znaczy zależny?

Szymon Jabłoński
1 sierpnia 2011, kategoria: Artykuły, Psychoterapia

W psy­cho­te­ra­pii uza­leż­nień, w jej głów­nym nur­cie, mało jest miej­sca na szer­sze spoj­rze­nie na pacjenta. Czę­sto tera­pia ogra­ni­cza się do tak zwa­nej pracy odwy­ko­wej, gubiąc wiele waż­nych pro­ble­mów, doświad­cza­nych przez uza­leż­nio­nego, które mogą mieć wpływ na efekt tera­pii. Szcze­gól­nie na to czy pacjent skoń­czy lecze­nie i odej­dzie w nor­malne życie, funk­cjo­nu­jąc dalej w zdrowy spo­sób, czy będzie raz za razem powra­cał do leczenia.

Czytaj dalej…

Psychoterapia uzależnień

Karolina Pawlik
12 czerwca 2011, kategoria: Artykuły, Psychoterapia

Psy­cho­te­ra­pia uza­leż­nień to rodzaj tera­pii zale­ca­nej m. in. oso­bom, które mają trud­no­ści zwią­zane z nad­uży­wa­niem sub­stan­cji psy­cho­ak­tyw­nej, którą może być alko­hol, nar­ko­tyki lub leki. Uważa się jed­nak, że to nie tylko sub­stan­cje i ich nad­uży­wa­nie mogą powo­do­wać uza­leż­nie­nie. To zja­wi­sko może też doty­czyć innych nało­go­wych zacho­wań, jak na przy­kład prze­sia­dy­wa­nia przed kom­pu­te­rem, upra­wia­nia seksu, robie­nia zaku­pów, prze­pra­co­wy­wa­nia się.

Czytaj dalej…
store
blog