Kalendarz Stowarzyszenia Przebudzeni

7freuds
3 stycznia 2012, kategoria: Wiadomości

Sto­wa­rzy­sze­nie Prze­bu­dzeni, z któ­rym mamy przy­jem­ność od czasu do czasu współ­pra­co­wać, orga­ni­zuje coroczną akcję zbie­ra­nia środ­ków na bie­żącą dzia­łal­ność. Dar­czyńcy mogą otrzy­mać kalen­da­rze na rok 2012.

Czytaj dalej…

Psychologia i buddyzm, cz. 1 z 2

Magdalena Wronecka, Paweł Wilk
17 lipca 2011, kategoria: Media, Podcasty, Społeczeństwo

W pierw­szym z dwóch odcin­ków serii „Psy­cho­lo­gia i bud­dyzm” roz­ma­wiamy z Mag­da­leną Wro­necką, mniszką bud­dyj­ską san­ghi Kan­zeon. Dys­ku­tu­jemy o czę­ściach wspól­nych bud­dy­zmu i psy­cho­lo­gii, o inspi­ra­cjach, a także o roli bud­dy­zmu we wspie­ra­niu pro­cesu reso­cja­li­za­cji osób osa­dzo­nych w zakła­dach karnych.

Play
Czytaj dalej…
e-mail