„Przetrzyj oczy” w BWA

Karolina Pawlik
27 lipca 2011, kategoria: Kultura i sztuka, Wiadomości

We wro­cław­skiej gale­rii BWA można obej­rzeć wystawę „Prze­trzyj oczy. Z kolek­cji Wer­nera Nekesa”. Pokaz towa­rzy­szy prze­glą­dowi twór­czo­ści nie­miec­kiego fil­mowca na 11. MFF Nowe Hory­zonty. Są tam obrazy, rysunki, obiekty i urzą­dze­nia doty­czące histo­rii kine­ma­to­gra­fii oraz wizu­al­nych para­dok­sów i eksperymentów.

Czytaj dalej…
api
international