Fotorelacja ze spotkania z Nancy McWilliams

7freuds
11 marca 2012, kategoria: Kultura i sztuka, Media

Foto­re­la­cja wyko­nana przy oka­zji wizyty Nancy McWil­liams w Pol­sce. Przed­sta­wiamy kilka zdjęć ze spo­tka­nia i obrazy doku­men­tu­jące poznań­ską architekturę.

Czytaj dalej…

„Psychoterapia po ludzku” – e-​​book o psychoterapii

Joanna Falkowska
19 stycznia 2012, kategoria: Psychoterapia, Wiadomości

Uka­zał się bez­płatny e-​​book „Psy­cho­te­ra­pia po ludzku” wro­cław­skiego Sto­wa­rzy­sze­nia Intro. Jest to prak­tyczny prze­wod­nik dla osób zain­te­re­so­wa­nych psy­cho­te­ra­pią, który w przy­stępny spo­sób pro­wa­dzi czy­tel­nika przez formy pomocy psy­cho­lo­gicz­nej, rodzaje psy­cho­te­ra­pii, a także istotną kwe­stię sze­roko poję­tych gra­nic w kon­tak­cie psychoterapeutycznym.

Czytaj dalej…

Rozjechać Tourette’a – wywiad

Karolina Pawlik
17 grudnia 2011, kategoria: Artykuły, Ogólne, Społeczeństwo

Pre­zen­tu­jemy wywiad, który prze­pro­wa­dzi­li­śmy z Mariu­szem Noco­niem (pseu­do­nim Stiv), który od dzie­ciń­stwa zmaga się z zespo­łem Tourette’a. Mariusz opo­wiada o szcze­gó­łach doty­czą­cych wpływu cho­roby na jego funk­cjo­no­wa­nie, a także o swo­jej przy­go­dzie z wyczy­nową jazdą na jed­no­śla­dach (downhill).

Czytaj dalej…

„W windzie z Nancy McWilliams” – relacja i wywiad

7freuds
28 września 2011, kategoria: Media, Podcasty

Zapra­szamy do wysłu­cha­nia pod­ca­stu, w któ­rym znaj­dziemy wywiad z Nancy McWi­liams, prze­pro­wa­dzony pod­czas serii pre­lek­cji i super­wi­zji zor­ga­ni­zo­wa­nych przez Labo­ra­to­rium Psy­cho­edu­ka­cji przy wspar­ciu ze strony Wydaw­nic­twa Harmonia.

Play
Czytaj dalej…

Czy chory psychicznie ma naturę buddy?

Szymon Jabłoński
21 września 2011, kategoria: Artykuły, Ogólne, Społeczeństwo

Pre­zen­tu­jemy wywiad z bud­dyj­skim nauczy­cie­lem Gesze Ten­zi­nem Yesze doty­czący zdro­wia psy­chicz­nego w kon­tek­ście nauk bud­dy­zmu tybe­tań­skiego. Gesze Ten­zin Yesze uro­dził się w 1969 roku w regio­nie Kham w Tybe­cie. Został mni­chem w wieku 18 lat i stu­dio­wał pod kie­run­kiem Thaje Ran­drola, w jego klasz­to­rze Czundpo.

Czytaj dalej…

Finanse w Internecie i niebezpieczne nawyki

7freuds
9 września 2011, kategoria: Wiadomości

W ser­wi­sie Inte​rak​tyw​nie​.com uka­zał się raport pt. „Finanse w Inter­ne­cie”, poświę­cony wymia­nie han­dlo­wej w Sieci i zwią­za­nymi z nią korzy­ściami oraz zagro­że­niami. W czę­ści poświę­co­nej bez­pie­czeń­stwu trans­ak­cji online głos w imie­niu 7freuds. zabrała Joanna Falkowska.

Czytaj dalej…

Wywiad z wydawcą książki Nancy McWilliams

7freuds
19 sierpnia 2011, kategoria: Artykuły, Ogólne

Zapra­szamy do prze­czyt­nia wywiadu z przed­sta­wi­cie­lem Grupy Wydaw­ni­czej Har­mo­nia, któ­rej nakła­dem uka­zała się nowa książka prof. Nancy McWil­liams „Psy­cho­te­ra­pia psy­cho­ana­li­tyczna”. Jako Har­mo­nia Uni­ver­sa­lis wydaw­nic­two jest rów­nież part­ne­rem cyklu spo­tkań z udzia­łem autorki

Czytaj dalej…
service
advertise