„Życie to walka, a nie choroba” – T. Szasz

7freuds
17 kwietnia 2012, kategoria: Artykuły, Ogólne

Tho­mas Szasz twier­dzi, że depre­sja prze­ja­wia się dys­funk­cją w ciele, a nie w zacho­wa­niu i sta­wia pyta­nie: „Skoro depre­sja nie jest cho­robą, to czy zasadne jest w takim razie lecze­nie pacjen­tów w szpi­ta­lach psy­chia­trycz­nych wbrew ich woli?”.

Czytaj dalej…

Jak działa moralność?

7freuds
18 lutego 2012, kategoria: Media, Społeczeństwo

Ludzie mają wro­dzoną umie­jęt­ność wyczu­wa­nia moty­wów, prze­ko­nań i uczuć innych; bli­skich i obcych. Na czym to dokład­nie polega? Rebecca Saxe opo­wiada o fascy­nu­ją­cych eks­pe­ry­men­tach, poka­zu­ją­cych w jaki spo­sób mózg bada motywy innych ludzi i jak oce­nia ich działania.

Czytaj dalej…

Rozjechać Tourette’a – wywiad

Karolina Pawlik
17 grudnia 2011, kategoria: Artykuły, Ogólne, Społeczeństwo

Pre­zen­tu­jemy wywiad, który prze­pro­wa­dzi­li­śmy z Mariu­szem Noco­niem (pseu­do­nim Stiv), który od dzie­ciń­stwa zmaga się z zespo­łem Tourette’a. Mariusz opo­wiada o szcze­gó­łach doty­czą­cych wpływu cho­roby na jego funk­cjo­no­wa­nie, a także o swo­jej przy­go­dzie z wyczy­nową jazdą na jed­no­śla­dach (downhill).

Czytaj dalej…

O pochodzeniu przyjemności

7freuds
2 października 2011, kategoria: Media, Społeczeństwo

Dla­czego więk­szą przy­jem­ność czer­piemy z patrze­nia na ory­gi­nał od fal­sy­fi­katu, mimo że trudno nam dostrzec róż­nice? Co decy­duje o tym, że chcemy posia­dać przed­mioty, które mają wyjąt­kową histo­rię i pocho­dze­nie? Paul Bloom twier­dzi, że przy­czyną takiego stanu rze­czy nie jest wyłącz­nie sno­bizm czy chęć zwięk­sze­nia sta­tusu. Więc co?

Czytaj dalej…

5 rzeczy, które musisz wiedzieć o złości

Joanna Falkowska
28 września 2011, kategoria: Wiadomości

W ser­wi­sie Psy­cho­logy Today uka­zał się arty­kuł autor­stwa Ryana Mar­tina, pro­fe­sora psy­cho­lo­gii, na temat doświad­cza­nia zło­ści i agre­sji. Pod­su­mo­wuje on znane psy­cho­lo­gom ogólne prawdy o doświad­cza­niu zło­ści i roz­pra­wia się z mitami na jej temat.

Czytaj dalej…

Finanse w Internecie i niebezpieczne nawyki

7freuds
9 września 2011, kategoria: Wiadomości

W ser­wi­sie Inte​rak​tyw​nie​.com uka­zał się raport pt. „Finanse w Inter­ne­cie”, poświę­cony wymia­nie han­dlo­wej w Sieci i zwią­za­nymi z nią korzy­ściami oraz zagro­że­niami. W czę­ści poświę­co­nej bez­pie­czeń­stwu trans­ak­cji online głos w imie­niu 7freuds. zabrała Joanna Falkowska.

Czytaj dalej…

Matt Cutts o zmianie nawyków

7freuds
12 lipca 2011, kategoria: Media

Matt Cutts suge­ruje, aby wyjść szczę­ściu na prze­ciw i przez 30 dni pró­bo­wać osią­gnąć wyma­rzony cel. Ten ostatni wcale nie musi być czymś obiek­tyw­nie wiel­kim i zasłu­gu­ją­cym na okla­ski. Może to być rezy­gna­cja ze sło­dze­nia her­baty, codzienne ćwi­cze­nia fizyczne, pisa­nie pamięt­nika lub książki.

Czytaj dalej…
e-mail
search