Zwiększająca się przemoc – prawda czy mit?

7freuds
23 lipca 2011, kategoria: Media, Społeczeństwo

Ste­ven Pin­ker uważa, że od cza­sów biblij­nych aż do współ­cze­sno­ści, mamy na świe­cie do czy­nie­nia z cią­głym zmniej­sza­niem się prze­mocy. W cza­sach ata­ków ter­ro­ry­stycz­nych i inter­wen­cji na Bli­skim Wscho­dzie, podobne oświad­cze­nie może wyda­wać się nie­do­rzeczne lub nie­przy­zwo­ite. Czy autor zdoła prze­ko­nać do swej śmia­łej tezy?

Czytaj dalej…

Psychologia zła

7freuds
24 czerwca 2011, kategoria: Media

Phi­lip Zim­bardo przed­sta­wia swoją histo­rię zwią­zaną ze słyn­nym wię­zien­nym eks­pe­ry­men­tem, oraz dzieli się spo­strze­że­niami doty­czą­cymi istoty zła i krzyw­dzą­cych zacho­wań. Zauważa on jak ogromny wpływ na eska­la­cję prze­mocy mają śro­do­wi­skowe uwa­run­ko­wa­nia, a pod koniec prze­mó­wie­nia podaje spo­soby na roz­wi­nię­cie pozy­tyw­nych postaw i sta­nów, które są w sta­nie prze­zwy­cię­żyć agre­sywne tendencje.

Czytaj dalej…
service
help