Kto rządzi? Ty czy twój mózg?

Joanna Falkowska
6 maja 2012, kategoria: Artykuły, Ogólne

Czy nasze zacho­wa­nia są regu­lo­wane wyłącz­nie przez pro­cesy nie­świa­dome zacho­dzące w naszym mózgu? Neu­ro­nauka twier­dzi, że tak, ale czy psy­chika ludzka i jej kon­dy­cja nie są bar­dziej skom­pli­ko­wane? Przed­sta­wiamy dwa różne sta­no­wi­ska eks­per­tów ten temat.

Czytaj dalej…

O pochodzeniu przyjemności

7freuds
2 października 2011, kategoria: Media, Społeczeństwo

Dla­czego więk­szą przy­jem­ność czer­piemy z patrze­nia na ory­gi­nał od fal­sy­fi­katu, mimo że trudno nam dostrzec róż­nice? Co decy­duje o tym, że chcemy posia­dać przed­mioty, które mają wyjąt­kową histo­rię i pocho­dze­nie? Paul Bloom twier­dzi, że przy­czyną takiego stanu rze­czy nie jest wyłącz­nie sno­bizm czy chęć zwięk­sze­nia sta­tusu. Więc co?

Czytaj dalej…

Finanse w Internecie i niebezpieczne nawyki

7freuds
9 września 2011, kategoria: Wiadomości

W ser­wi­sie Inte​rak​tyw​nie​.com uka­zał się raport pt. „Finanse w Inter­ne­cie”, poświę­cony wymia­nie han­dlo­wej w Sieci i zwią­za­nymi z nią korzy­ściami oraz zagro­że­niami. W czę­ści poświę­co­nej bez­pie­czeń­stwu trans­ak­cji online głos w imie­niu 7freuds. zabrała Joanna Falkowska.

Czytaj dalej…

Bad trip, good health – psychodeliki w psychoterapii

7freuds
5 sierpnia 2011, kategoria: Artykuły, Psychoterapia, Społeczeństwo

Psy­cho­de­liki to nie­które z wystę­pu­ją­cych w przy­ro­dzie lub syn­te­ty­zo­wa­nych labo­ra­to­ryj­nie środ­ków wywo­łu­ją­cych stany psy­cho­de­liczne. Kon­se­kwen­cją natu­ral­nej dostęp­no­ści jest fakt, że stały się one dla spo­łecz­no­ści pier­wot­nych kata­li­za­to­rem doświad­czeń ducho­wych i sta­nów eks­ta­tycz­nych. Czy można sko­rzy­stać na ich dzia­ła­niu i spró­bo­wać użyć ich w pro­ce­sie terapeutycznym?

Czytaj dalej…

„Przetrzyj oczy” w BWA

Karolina Pawlik
27 lipca 2011, kategoria: Kultura i sztuka, Wiadomości

We wro­cław­skiej gale­rii BWA można obej­rzeć wystawę „Prze­trzyj oczy. Z kolek­cji Wer­nera Nekesa”. Pokaz towa­rzy­szy prze­glą­dowi twór­czo­ści nie­miec­kiego fil­mowca na 11. MFF Nowe Hory­zonty. Są tam obrazy, rysunki, obiekty i urzą­dze­nia doty­czące histo­rii kine­ma­to­gra­fii oraz wizu­al­nych para­dok­sów i eksperymentów.

Czytaj dalej…

Co halucynacje mówią o naszym umyśle?

7freuds
13 lipca 2011, kategoria: Media

Oli­ver Sacks opo­wiada o spo­ty­ka­nym u osób nie­do­wi­dzą­cych i ociem­nia­łych zespole, który obja­wia się barw­nymi oma­mami wzro­ko­wymi. Przed­sta­wia pełne empa­tii opisy doświad­czeń pro­wa­dzo­nych przez sie­bie pacjen­tów, obja­śnia­jąc pod­łoże bio­lo­gicz­nie tego mało zna­nego zjawiska.

Czytaj dalej…
report
api