Jak działa moralność?

7freuds
18 lutego 2012, kategoria: Media, Społeczeństwo

Ludzie mają wro­dzoną umie­jęt­ność wyczu­wa­nia moty­wów, prze­ko­nań i uczuć innych; bli­skich i obcych. Na czym to dokład­nie polega? Rebecca Saxe opo­wiada o fascy­nu­ją­cych eks­pe­ry­men­tach, poka­zu­ją­cych w jaki spo­sób mózg bada motywy innych ludzi i jak oce­nia ich działania.

Czytaj dalej…

Najbardziej relaksująca melodia

Joanna Falkowska
31 stycznia 2012, kategoria: Kultura i sztuka, Ogólne, Wiadomości

Zespół muzy­ko­te­ra­peu­tów oraz grupa muzy­ków z Mar­coni Union z Man­che­steru stwo­rzyli naj­bar­dziej relak­su­jącą melo­dię zaty­tu­ło­waną Nie­waż­kość. Odtwa­rza­jąc utwór czter­dzie­stu kobie­tom oka­zało się, że ma on bar­dziej relak­su­jący wpływ niż pio­senki Enyi, Mozarta czy grupy Coldplay.

Czytaj dalej…

Część pacjentów w stanie wegetatywnym ma zachowaną świadomość

Joanna Falkowska
22 listopada 2011, kategoria: Wiadomości

Na stro­nach CBC News uka­zał się cie­kawy arty­kuł, w któ­rym przed­sta­wione zostały wyniki badań nauko­wych mówiące o tym, że część pacjen­tów w sta­nie wege­ta­tyw­nym ma zacho­waną świadomość.

Czytaj dalej…

Gry komputerowe pomagają w leczeniu schizofrenii

Joanna Falkowska
22 sierpnia 2011, kategoria: Społeczeństwo, Wiadomości

Ame­ry­kań­scy naukowcy pra­cują nad potwier­dze­niem hipo­tezy, która zakłada, że kom­pu­te­rowy tre­ning mózgu służy lecze­niu poznaw­czych obja­wów schi­zo­fre­nii. Według Sophii Vino­gra­dov, pro­fe­sor psy­chia­trii Uni­wer­sy­tetu Kali­for­nij­skiego w San Fran­ci­sco, leki obec­nie dostępne na rynku sku­tecz­nie redu­kują objawy psy­cho­tyczne tj. omamy i halu­cy­na­cje, ale nie mają żad­nego wpływu na defi­cyty poznaw­cze, które są tak naprawdę sed­nem cho­roby i czę­sto unie­moż­li­wiają codzienne funk­cjo­no­wa­nie osób cier­pią­cych na schizofrenię.

Czytaj dalej…

Emotionally}Vague – emocje w kolorach

Joanna Falkowska
3 sierpnia 2011, kategoria: Społeczeństwo, Wiadomości

Emotionally}Vague to pro­jekt badaw­czy zaini­cjo­wany przez Orla­gha O’Briena, bry­tyj­skiego gra­fika, któ­rego celem jest spraw­dze­nie, w jaki spo­sób zmy­słowo koja­rzone są doświad­czane emo­cje: smu­tek, strach, złość, radość i miłość.

Czytaj dalej…

„Przetrzyj oczy” w BWA

Karolina Pawlik
27 lipca 2011, kategoria: Kultura i sztuka, Wiadomości

We wro­cław­skiej gale­rii BWA można obej­rzeć wystawę „Prze­trzyj oczy. Z kolek­cji Wer­nera Nekesa”. Pokaz towa­rzy­szy prze­glą­dowi twór­czo­ści nie­miec­kiego fil­mowca na 11. MFF Nowe Hory­zonty. Są tam obrazy, rysunki, obiekty i urzą­dze­nia doty­czące histo­rii kine­ma­to­gra­fii oraz wizu­al­nych para­dok­sów i eksperymentów.

Czytaj dalej…

Co halucynacje mówią o naszym umyśle?

7freuds
13 lipca 2011, kategoria: Media

Oli­ver Sacks opo­wiada o spo­ty­ka­nym u osób nie­do­wi­dzą­cych i ociem­nia­łych zespole, który obja­wia się barw­nymi oma­mami wzro­ko­wymi. Przed­sta­wia pełne empa­tii opisy doświad­czeń pro­wa­dzo­nych przez sie­bie pacjen­tów, obja­śnia­jąc pod­łoże bio­lo­gicz­nie tego mało zna­nego zjawiska.

Czytaj dalej…
language
site-map