Brene Brown o potędze wrażliwości

7freuds
2 grudnia 2011, kategoria: Media, Wiadomości

Zapra­szamy na inspi­ru­jącą podróż z naukowcem-​​gawędziarą Brene Browne, pro­fe­sor z Uni­ver­sity of Houston, która osta­nie 10 lat swo­jej pracy nauko­wej poświę­ciła bada­niom nad wraż­li­wo­ścią, odwagą, wsty­dem i autentycznością.

Czytaj dalej…

Czy chory psychicznie ma naturę buddy?

Szymon Jabłoński
21 września 2011, kategoria: Artykuły, Ogólne, Społeczeństwo

Pre­zen­tu­jemy wywiad z bud­dyj­skim nauczy­cie­lem Gesze Ten­zi­nem Yesze doty­czący zdro­wia psy­chicz­nego w kon­tek­ście nauk bud­dy­zmu tybe­tań­skiego. Gesze Ten­zin Yesze uro­dził się w 1969 roku w regio­nie Kham w Tybe­cie. Został mni­chem w wieku 18 lat i stu­dio­wał pod kie­run­kiem Thaje Ran­drola, w jego klasz­to­rze Czundpo.

Czytaj dalej…

Uzależniony znaczy zależny?

Szymon Jabłoński
1 sierpnia 2011, kategoria: Artykuły, Psychoterapia

W psy­cho­te­ra­pii uza­leż­nień, w jej głów­nym nur­cie, mało jest miej­sca na szer­sze spoj­rze­nie na pacjenta. Czę­sto tera­pia ogra­ni­cza się do tak zwa­nej pracy odwy­ko­wej, gubiąc wiele waż­nych pro­ble­mów, doświad­cza­nych przez uza­leż­nio­nego, które mogą mieć wpływ na efekt tera­pii. Szcze­gól­nie na to czy pacjent skoń­czy lecze­nie i odej­dzie w nor­malne życie, funk­cjo­nu­jąc dalej w zdrowy spo­sób, czy będzie raz za razem powra­cał do leczenia.

Czytaj dalej…

On chciał miłości, czyli wrażenia po przeczytaniu autobiografii Kinskiego

7freuds
19 lipca 2011, kategoria: Artykuły, Kultura i sztuka, Ogólne

Auto­bio­gra­fia Klausa Kin­skiego opi­suje dzie­ciń­stwo, związki, rela­cje, seks bez miło­ści, miłość bez seksu, pracę aktora i jej spo­łeczną otoczkę. Są w niej rze­czy opi­sane wul­gar­nym języ­kiem, ale też zmy­słowe i sen­ty­men­talne, opi­sane z łagod­no­ścią. Tempo książki potrafi zmie­nić się ze strony na stronę.

Czytaj dalej…